Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ OneDrive trong Windows 10

          Nếu Bạn không có kế hoạch sử dụng OneDrive lưu trữ và đồng bộ dữ liệu đám mây vì dung lượng mà Microsoft cho phép mỗi tài khoản chỉ có 5 GB. Trong Windows 10, OneDrive chỉ được kích hoạt khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, nếu bạn đang sử dụng tài khoản cục bộ bạn sẽ thấy OneDrive không cần thiết và bạn có thể muốn gỡ bỏ. Hoặc bạn đang đăng nhập bằng tài khoản Microsoft nhưng không muốn đồng bộ tệp lưu trong OneDrive, bạn có thể chọn hủy liện kết tài khoản và vô hiệu hóa OneDrive.

          Hướng dẫn dưới đây sẽ cho bạn biết phải làm thế nào đề vô hiệu hóa hoặc gỡ bỏ OneDrive trong Windows 10.

          Vô hiệu hóa OneDrive


          Vô hiệu hóa là bạn chỉ tạm tắt không sử dụng và có thể bật trở lại bất cứ khi nào bạn muốn sử dụng lại, cách làm như sau:

          Mở dấu nhắc lệnh cmd bằng quyền quản trị viên (Run as administrator), sao chép các dòng lệnh sau và cmd nhấn enter

          Copy
          taskkill /f /im OneDrive.exe
          reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /v "DisableFileSyncNGSC" /t REG_DWORD /d 1 /f
          reg add "HKCR\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 0 /f
          reg add "HKCR\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 0 /f
          reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "OneDrive" /f

          Nếu bạn muốn bật OneDrive trở lại, cũng làm tương tự với dòng lệnh sau:

          Copy
          reg delete "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /f
          reg add "HKCR\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 1 /f
          reg add "HKCR\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 1 /f
          reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "OneDrive" /t REG_SZ /d ""C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /background" /f

          Gỡ bỏ vĩnh viễn OneDrive


          Việc gỡ bỏ vĩnh viễn OneDrive tương đối phức tạp, vì đây là ứng dụng hệ thống cho nên bạn cần làm theo 2 bước sau:

          Bước 1: Mở Registry Editor điều hướng đến đường dẫn sau:

          Copy
          Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages

          Tại khóa Packages bạn chuột phải khóa chọn Permissions..., mở hộp thoại Permissions for Packages

          Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ OneDrive trong Windows 10

          Chọn tài khoản Administrators, bên dưới tích vào ô Full Control xong bấm OK hoặc Apply áp dụng thay đổi.

          Bước 2: Tạo mới tệp batch có nội dung như sau:

          Copy
          @echo off
          taskkill /f /im OneDrive.exe
          reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "OneDrive" /f
          if %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
            reg delete "HKCR\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
            reg delete "HKCR\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
          ) else (
            reg delete "HKCR\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
          )
          for /f %%a in ('dir /b /s ^| findstr /c:OneDriveSetup.exe') do (
            takeown /f %%a
            icacls %%a /grant %username%:F
            start /wait %%a /uninstall
            del /s /q %%a
          )
          for /f "tokens=*" %%a in ('reg query "%key%" ^| findstr /c:OneDrive ') do (
            reg delete "%%a\Owners" /f
            reg add "%%a" /v "Visibility" /t REG_DWORD /d 1 /f
          )
          for /f "tokens=4" %%a in ('dism /online /get-packages ^| findstr /c:OneDrive ') do (
            dism /online /remove-package /packagename:"%%a" /norestart
          )
          pause

          Lưu lại với tên ví dụ onedrive_uninstaller.cmd định dạng All files sau đó chuột phải tệp chọn Run as administrator để gỡ bỏ OneDrive.
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn