Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 86
     • Tiện ích Blogspot 32
      Máy tính
      • Phần mềm 46
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Sự khác biệt giữa các thẻ dữ liệu của widget Blog1 version 1 và 2

          Nếu bạn đang sử dụng mẫu giao diện Blog layout version 3, bạn có thể thấy sự khác biệt cơ bản của một số thẻ dữ liệu trong widget Blog1 cụ thể các thẻ này nằm trong vòng lặp b:loop như sau:

          <b:loop values='data:posts' var='post'>
          Thẻ dữ liệu hiển thị
          </b:loop>

          Lưu ý: Các thẻ này phải nằm trong vòng lặp b:loop mới trả về giá trị đúng.

          Cách xem version của widget Blog1

          Vào chỉnh sửa Chủ đề chọn Chuyển đến tiện ích Blog1, trong thẻ tag b:widget xác định xem là version bằng bao nhiêu? version='1' hay version='2'

          Cách sử dụng thẻ dữ liệu:

          - Độc lập: <data:post.id/>
          - Sử dụng lệnh expr: <a expr:id='data:post.id'><data:post.id/></a>
          - Sử dụng b:eval: <b:eval expr='data:post.id'/>

          Nhằm giúp bạn dễ chỉnh sửa hay thêm thẻ dữ liệu hiển thị, mình tạo ra bảng dưới đây:

          Nội dung chính
           Version 1Version 2Giá trị
           data:post.iddata:post.id5793724159047575849
           data:post.titledata:post.titleSự khác biệt giữa các thẻ dữ liệu của widget Blog1 version 1 và 2
           data:post.bodydata:post.bodyHiển thị nội dung bài đăng
           data:post.snippetdata:post.snippets.shortNếu bạn đang sử dụng mẫu giao diện Blog layout version 3, bạn có thể thấy sự khác biệt cơ bản của một số thẻ dữ liệu trong widget Blog1 cụ t...
           data:post.longSnippetdata:post.snippets.longNếu bạn đang sử dụng mẫu giao diện Blog layout version 3, bạn có thể thấy sự khác biệt cơ bản của một số thẻ dữ liệu trong widget Blog1 cụ thể các thẻ này nằm trong vòng lặp b:loop như sau:
           data:post.urldata:post.urlhttps://www.vietblogdao.com/2018/11/su-khac-biet-giua-cac-the-du-lieu-cua-widget-blog1-version-1-va-2.html
           data:post.linkdata:post.link
           data:post.thumbnailUrldata:post.thumbnailUrlhttps://4.bp.blogspot.com/-wi_mhuH2BtQ/WytvsJp5RXI/AAAAAAAAL2E/rT5emumB37Ut85bbz3NhbmgsINNlPYkBgCLcBGAs/s72-c/2018-06-21_16-23-04.jpg
           data:post.firstImageUrldata:post.featuredImagehttps://4.bp.blogspot.com/-wi_mhuH2BtQ/WytvsJp5RXI/AAAAAAAAL2E/rT5emumB37Ut85bbz3NhbmgsINNlPYkBgCLcBGAs/s320/2018-06-21_16-23-04.jpg
           data:post.datedata:post.date21/11/2018
           data:post.dateHeaderKhông sử dụng21/11/2018
           data:post.timestampKhông sử dụng9:05 SA
           Không sử dụngdata:post.lastUpdated11:29 SA
           data:post.timestampISO8601Không sử dụng2018-11-21T09:05:38+07:00
           data:post.lastUpdatedISO8601data:post.lastUpdated.iso86012018-11-21T11:29:40+07:00
           data:post.authordata:post.author.nameViệt Blogger
           data:post.authorUrldata:post.author.profileUrlhttps://www.blogger.com/profile/02617961963712075034
           data:post.authorAboutMedata:post.author.aboutMe
           data:post.authorPhoto.urldata:post.author.authorPhoto.image//3.bp.blogspot.com/-cTNmOBwFBUk/XJzwXcjjWjI/AAAAAAAAPZo/8lsXIuQx1WURat8cmmu6PTAg4gnD9UdiwCK4BGAYYCw/s120-pf/vietblogger.png
           data:post.authorPhoto.widthdata:post.author.authorPhoto.width120
           data:post.authorPhoto.heightdata:post.author.authorPhoto.height120
           data:post.hasJumpLinkdata:post.hasJumpLinkfalse
           data:post.jumpTextKhông sử dụngĐọc thêm »
           data:post.isFirstPostKhông sử dụngtrue
           data:post.isDateStartKhông sử dụngtrue
           data:post.adminClassdata:post.adminClassblog-admin pid-148518187
           data:post.editUrlKhông sử dụnghttps://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=670287149123457733&postID=5793724159047575849&from=pencil
           Không sử dụngdata:post.postAuthorClasspid-148518187
           data:post.allowCommentsdata:post.allowCommentstrue
           data:post.allowNewCommentsdata:post.allowNewCommentstrue
           data:post.noNewCommentsTextdata:post.noNewCommentsText
           data:post.numCommentsdata:post.numberOfComments2
           data:post.commentLabelFullKhông sử dụngKhông có nhận xét nào
           data:post.addCommentUrldata:post.commentsUrlhttps://www.vietblogdao.com/2018/11/su-khac-biet-giua-cac-the-du-lieu-cua-widget-blog1-version-1-va-2.html#comments
           data:post.addCommentOnclickdata:post.commentsUrlOnclick
           data:post.commentPagingRequireddata:post.commentPagingRequiredfalse
           data:post.hasOlderLinksdata:post.hasOlderLinks
           data:post.oldLinkClassdata:post.oldLinkClass
           data:post.oldestLinkUrldata:post.oldestLinkUrl
           data:post.oldestLinkTextKhông sử dụng«Cũ nhất
           data:post.olderLinkUrldata:post.olderLinkUrl
           data:post.olderLinkTextKhông sử dụng‹Cũ hơn
           data:post.hasNewerLinksdata:post.hasNewerLinks
           data:post.newLinkClassdata:post.newLinkClass
           data:post.newerLinkUrldata:post.newerLinkUrl
           data:post.newerLinkTextKhông sử dụngMới hơn›
           data:post.newestLinkUrldata:post.newestLinkUrl
           data:post.newestLinkTextKhông sử dụngMới nhất»
           data:post.commentRangeTextdata:post.commentRangeText
           data:post.commentFormIframeSrcdata:post.commentFormIframeSrchttps://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=670287149123457733&postID=5793724159047575849&skin=emporio
           data:post.embedCommentFormdata:post.embedCommentFormtrue
           data:post.showThreadedCommentsdata:post.showThreadedCommentstrue
           data:post.commentSrcdata:post.commentSrc
           data:post.commentFeeddata:post.commentFeed
           data:post.commentJsodata:post.commentJsonull
           data:post.commentHtmldata:post.commentHtml
           1. Bảng so sánh các thẻ dữ liệu trong vòng lặp b:loop của widget Blog1 version 1 và 2

            Trả lờiXóa
           2. Theo như bài này thì v2 ít thẻ hơn v1 ợ

            Trả lờiXóa
           data:post.commentMsgsdata:post.commentMsgsnull
           data:post.commentConfigdata:post.commentConfig{}
           data:post.avatarIndentClassdata:post.avatarIndentClassavatar-comment-indent
           data:post.includeAddata:post.includeAd
           Không sử dụngdata:post.adNumber
           data:post.allowIframeCommentsdata:post.allowIframeCommentstrue
           data:post.iframeCommentSrcdata:post.iframeCommentSrc
           data:post.viewTypedata:post.viewType
           data:post.commentSourcedata:post.commentSource 0
           data:post.dummyTagKhông sử dụng
           data:post.googlePlusShareTagKhông sử dụng
           data:post.emailPostUrldata:post.emailPostUrlhttps://www.blogger.com/email-post.g?blogID=670287149123457733&postID=5793724159047575849
           data:post.sharePostUrldata:post.shareUrlhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=670287149123457733&postID=5793724159047575849
           data:post.reactionsUrldata:post.reactionsUrl https://www.blogger.com/blog-post-reactions.g?options=%5BC%C3%B3,+Kh%C3%B4ng%5D&textColor=%233c4043#https://www.vietblogdao.com/2018/11/su-khac-biet-giua-cac-the-du-lieu-cua-widget-blog1-version-1-va-2.html
           data:post.cmtfpIframedata:post.cmtfpIframe
           data:post.appRpcRelayPathdata:post.appRpcRelayPathhttps://www.blogger.com/rpc_relay.html
           data:post.location.mapsUrldata:post.location.mapsUrl
           data:post.location.namedata:post.location.name
           <b:loop values='data:labels' var='label'>
           data:label.name
           data:label.url
           data:label.isLast
           </b:loop>
           <b:loop values='data:labels' var='label'>
           data:label.name
           data:label.url
           Không sử dụng
           </b:loop>

           thiet-ke-blogspot
           https://www.vietblogdao.com/search/label/thiet-ke-blogspot
           true

           2 Nhận xét
           1. Bảng so sánh các thẻ dữ liệu trong vòng lặp b:loop của widget Blog1 version 1 và 2

            Trả lờiXóa
           2. Theo như bài này thì v2 ít thẻ hơn v1 ợ

            Trả lờiXóa
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn