Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 86
     • Tiện ích Blogspot 32
      Máy tính
      • Phần mềm 46
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Sử dụng bộ cài Windows kiểm tra thông tin boot và cấu trúc ổ đĩa

          Đôi khi trước khi cài đặt Windows bạn cần phải biết chính xác thông tin về chế độ Boot của máy tính và thông tin về cấu trúc của ổ đĩa. Về chế độ Boot của máy tính có hai chế độ: UEFI Boot và Legacy Boot, còn về cấu trúc ổ đĩa cài Windows có hai cấu trúc MBR và GPT. Như vậy nếu bạn muốn cài đặt Windows lên ổ đĩa trong máy tính bạn phải nắm được thông tin cơ bản sau đây:

          Chế độ UEFI Boot <=> Ổ đĩa cấu trúc GPT
          Chế độ legacy Boot <=> Ổ đĩa cấu trúc MBR

          Một số bạn khi cài đặt Windows vẫn gặp một số lỗi phổ biến khi hệ thống thông báo bằng lỗi do không tương thích với nhau ví dụ Chế độ UEFI Boot mà cấu trúc ổ đĩa là MBR hay ngược lại chế độ Legacy Boot mà cấu trúc ổ đĩa lại là GPT, do đó không thể tiếp tục quá trình cài đặt. Như vậy bạn cần phải nắm được thông tin của hệ thống trước khi cài đặt bằng phương pháp sau:

          Sử dụng bộ cài Windows từ thiết bị boot ngoài như USB hoặc đĩa cài, khi đến màn hình chọn ngôn ngữ cài đặt bấm tổ hợp phím Shift+F10 mở dấu nhắc lệnh CMD

          Sử dụng bộ cài Windows kiểm tra thông tin boot và cấu trúc ổ đĩa

          Kiểm tra chế độ Boot của máy tính

          Trong dấu nhắc lệnh gõ wpeutil UpdateBootInfo nhấn Enter để Win PE cập nhật thông tin boot

          Sử dụng bộ cài Windows kiểm tra thông tin boot và cấu trúc ổ đĩa

          Tiếp tục gõ regedit để mở Registry Editor, đều hướng đến đường dẫn sau:

          Copy
          HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control

          Bên phải bạn sẽ thấy một giá trị REG_DWORD tên PEFirmwareType, bạn hãy nhìn sang khung Data của giá trị này bạn hãy để ý (1) là chế độ Legacy Boot và (2) là Chế độ UEFI Boot

          Sử dụng bộ cài Windows kiểm tra thông tin boot và cấu trúc ổ đĩa

          Mẹo bạn có thể kiểm tra trực tiếp trong dấu nhắc lệnh bằng cách sử dụng lệnh sau:

          Copy
          HKLM\System\CurrentControlSet\Control /v PEFirmwareType

          Hoặc bạn cũng có thể tạo tập tin test_boot.bat với nội dung như sau:

          Copy
          wpeutil UpdateBootInfo
          for /f "tokens=2* delims=  " %%A in ('reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Control /v PEFirmwareType') DO SET Firmware=%%B
          if %Firmware%==0x1 echo The PC is booted in BIOS mode.
          if %Firmware%==0x2 echo The PC is booted in UEFI mode.

          Trong dấu nhắc lệnh gõ F:\test_boot.bat với (F:) là ký tự phân vùng của thiết bị cài đặt Windows.

          Kiểm tra cấu trúc ổ đĩa cứng

          Tiếp tục trong dấu nhắc lệnh gõ diskpart nhấn Enter để mở trình quản lý DISKPART, tiếp tục gõ list disk. Bạn hãy nhìn trong cột GPT nếu bên dưới của ổ đĩa nào để trống thì ổ đĩa có cấu trúc MBR và nếu bên dưới có dấu (*) thì ổ đĩa có cấu trúc GPT. Như ví dụ hình dưới đây:

          Ổ đĩa 0 có cấu trúc MBR

          Sử dụng bộ cài Windows kiểm tra thông tin boot và cấu trúc ổ đĩa

          Ổ đĩa 0 và ổ đĩa 1 có cấu trúc GPT, ổ đĩa 2 cấu trúc MBR

          Sử dụng bộ cài Windows kiểm tra thông tin boot và cấu trúc ổ đĩa

          Như vậy đến đây bạn bạn đã biết được phải làm thế nào khi gắp trường hợp như đã đề cập ở phần đầu rồi phải không. Giả sử khi kiểm tra thông tin boot là UEFI mà cấu trúc ổ đĩa là Mbr thì bạn phài chuyển đổi ổ đĩa sang cấu trúc Gpt hoặc chuyển đổi chế độ Boot sang Legacy thì mới tiếp tục quá trình cài đặt thành công.
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn