Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 86
     • Tiện ích Blogspot 32
      Máy tính
      • Phần mềm 46
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Cách làm ẩn một hoặc một số bài viết theo số thứ tự tại nhóm trang index

          Trang chủ và các trang khác thuộc nhóm trang index hiển thị các bài đăng gần đây được đánh số thứ tự từ một đến số bài đăng do người quản trị Blog cài đặt. Nếu bạn muốn làm ẩn một bài viết hoặc một số bài viết nhất định theo số thứ tự tại các trang index, bạn có thể thêm giá trị trong vòng lặp b:loop của các bài đăng như sau:

          Giả sử mỗi trang index có tổng số bài đăng tối đa là 20 bài đăng và bạn muốn ẩn bài đăng đầu tiên thì trang đó sẽ chỉ còn hiển thị tất cả 19 bài đặng, giả sử bạn muốn ẩn các bài đăng theo số thứ tự 2,4,6 thì trang đó sẽ chỉ còn hiển thị tất cả 17 bài đăng. Cách làm như sau:

          Trong widget Blog1, mở rộng thẻ tag <b:includable id='main' var='top'>, trong này bạn sẽ thấy một đoạn thẻ dữ liệu b:loop có dạng sau:

          Copy
          <b:loop values='data:posts' var='post'>
            <b:include data='post' name='post'/>
          </b:loop>

          Bạn thay lại thành như sau:

          Copy
          <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
            <b:loop index='item' values='data:posts' var='post'>
              <b:include cond='data:item neq n' data='post' name='post'/>
            </b:loop>
          <b:else/>
            <b:loop values='data:posts' var='post'>
              <b:include data='post' name='post'/>
            </b:loop>
          </b:if>

          Trong đó n là số thứ tự của bài đăng muốn làm ẩn được đánh số thứ tự là 0 cho bài đăng đầu tiên. Ví dụ:

          + Ẩn bài đăng đầu tiên:

          Copy
          <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
            <b:loop index='item' values='data:posts' var='post'>
              <b:include cond='data:item neq 0' data='post' name='post'/>
            </b:loop>
          <b:else/>
            <b:loop values='data:posts' var='post'>
              <b:include data='post' name='post'/>
            </b:loop>
          </b:if>

          + Ẩn các bài đăng 2, 4, 5

          Copy
          <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
            <b:loop index='item' values='data:posts' var='post'>
              <b:include cond='data:item neq 1 and data:item neq 3 data:item neq 4' data='post' name='post'/>
            </b:loop>
          <b:else/>
            <b:loop values='data:posts' var='post'>
              <b:include data='post' name='post'/>
            </b:loop>
          </b:if>

          Ảnh minh họa

          Cách làm ẩn một hoặc một số bài viết theo số thứ tự tại các trang index

          Ngoài ra các bạn có thể thay điều kiện nhóm trang index data:view.isMultipleItems bằng điều kiện cho một trang nhất định hay kết hợp các trang

          data:view.isHomepage Trang chủ
          data:view.search.label Trang tìm kiếm theo Label
          data:blog.searchLabel == &quot;LABEL_NAME&quot; Cho trang tìm kiếm theo một Label cụ thể
          data:view.search.query Trang tìm kiếm kết quả
          data:view.isSearch Bao gồm các trang tìm kiếm có liên kết /search
          data:view.isArchive Trang lưu trữ
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn