Cách đặt tên và mô tả cho Windows khi chụp tệp hình ảnh gắn kết

Khi chụp tệp hình ảnh gắn kết install.wim chúng ta vẫn thường chỉ đặt tên Name cho Windows mà vẫn còn thiếu một bước đó là thêm mô tả Description.

Lấy ví dụ minh họa khi chụp tệp install.wim bằng công cụ imagex.exe có sẵn trong Win PE như sau:

Copy
imagex /capture C: E:\images\install.wim "Windows 10 Pro" /compress maximum /verify

Trong đó:
  • C: phân vùng cần chụp
  • E:\images\install.wim: đường dẫn đến thư mục lưu tệp install.wim
  • Windows 10 Pro: tên của Windows
Do đó để thêm Description, sử dụng imagex thêm như sau:

Copy
imagex /info E:\images\install.wim 1 "Windows 10 Pro" "Windows 10 Pro"

Trong trường hợp nếu làm trực tiếp trong Windows có thể sử dụng một trong hai cách sau đây

Cách 1: Sử dụng imagex.exe

Liên kết tải về:
Win 32-bit: imagex.exe
Win 64-bit: imagex.exe

Lưu công cụ imagex.exe vào thư mục System32

Sử dụng cú pháp lệnh imagex như sau:

Copy
imagex /info <\sources\install.wim> <Index> "Name" "Description"

Trong đó:
  • \sources\install.wim: đường dẫn đến tệp install.wim hoặc install.esd
  • Index: tham số tương ứng phiên bản Windows
  • Name: tên của Windows
  • Description mô tả Windows
Ví dụ:

Copy
imagex /info E:\images\x86\install.wim 1 "Windows 10 Pro" "Windows 10 Pro"

Với tệp install.esd

Copy
imagex /info E:\windows\win10_x86\sources\install.esd 1 "Windows 10 Pro" "Windows 10 Pro"

Ảnh minh họa

Cách đặt tên và mô tả cho Windows khi chụp tệp hình ảnh gắn kết

Cách 2: Sử dụng phần mềm WinToolkit

Liên kết tải về: WinToolkit v1.6.0.1
Chạy phần mềm WinToolkit chọn All-In-One Intergrator

Cách đặt tên và mô tả cho Windows khi chụp tệp hình ảnh gắn kết

Trong giao diện WIM Manager chọn Browse > Browse for Wim > điều hướng đến tệp install.wim

Cách đặt tên và mô tả cho Windows khi chụp tệp hình ảnh gắn kết

Chọn tab Edit bên dưới chọn Edit Display Name (đặt tên) hoặc Edit Display Description (đặt mô tả), điền tên xong bấm OK. Cuối cùng chọn tab Rebuild

Để xem thông tin phiên bản Windows của tệp định dạng wim hoặc esd sử dụng cú pháp lệnh:

Copy
Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:\soures\install.wim

Trong đó:
  • \soures\install.wim: đường dẫn đến tệp install.wim hoặc install.esd
Ví dụ:

Copy
Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:E:\images\x86\install.wim
Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:E:\windows\win10_x86\sources\install.esd

Ảnh minh họa:

Cách đặt tên và mô tả cho Windows khi chụp tệp hình ảnh gắn kết
Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn
Bài viết này có hữu ích không?
Việt Blogger

Việt Blogger

Tôi là Tuấn bắt đầu viết Blog cũng được vài năm, nay cũng có chút ít kinh nghiệm nên tôi viết những gì mà tôi tích cóp được lưu trữ trong Blog này.