Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Tổng hợp một số khóa registry vô hiệu hóa tính năng Windows 10

          Tổng hợp các lệnh thêm giá trị khóa vào registry editor trực tiếp trong cmd dưới đây được mình biên soạn sẵn giúp các bạn dễ dàng tìm kiếm và thực hiện khi muốn vô hiệu hóa một tính năng nào đó trong Windows 10 thay vì phải tìm và thiết lập trong group policy. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng khi rebuild lại Windows 10, tạo tệp batch...

          Cách thêm registry trực tiếp

          Mở dấu nhắc lệnh (run as admin) sao chép các lệnh tương ứng với tính năng muốn vô hiệu hóa, nếu muốn kích hoạt trở lại thêm reg trong mục Default settings

          - Clear history of recently opened documents on exit

          Copy
          reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "ClearRecentDocsOnExit" /t REG_DWORD /d 1 /f
          + Default settings
          reg delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "ClearRecentDocsOnExit" /f

          - Remove Nofications and Action Center

          Copy
          reg add "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "DisableNotificationCenter" /t REG_DWORD /d 1 /f
          + Default settings
          reg delete "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "DisableNotificationCenter" /f

          - Remove the People Bar from the taskbar

          Copy
          reg add "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "HidePeopleBar" /t REG_DWORD /d 1 /f
          + Default settings
          reg delete "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "HidePeopleBar" /f

          - Remove "Recently added" list from Start menu

          Copy
          reg add "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "HideRecentlyAddedApps" /t REG_DWORD /d 1 /f
          + Default settings
          reg delete "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "HideRecentlyAddedApps" /f

          - Show suggestions occasionnaly in Start

          Copy
          + Disable
          reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v SubscribedContent-338388Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f
          + Default settings
          reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v SubscribedContent-338388Enabled /t REG_DWORD /d 1 /f

          - Turn off auto install suggestapps

          Copy
          reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SystemPaneSuggestionsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
          reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SilentInstalledAppsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
          + Default settings
          reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SystemPaneSuggestionsEnabled" /t REG_DWORD /d 1 /f
          reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SilentInstalledAppsEnabled" /t REG_DWORD /d 1 /f

          - Show first sign-in animation

          Copy
          + Disable
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "EnableFirstLogonAnimation" /t REG_DWORD /d 0 /f
          + Default settings
          reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "EnableFirstLogonAnimation" /f

          - Do not show Windows tips

          Copy
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableSoftLanding" /t REG_DWORD /d 1 /f
          + Default settings
          reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableSoftLanding" /f

          - Turn off Microsoft consummer experiences

          Copy
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableWindowsConsumerFeatures" /t REG_DWORD /d 1 /f
          + Default settings
          reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableWindowsConsumerFeatures" /f

          - Allow Cortana

          Copy
          + Disable
          reg add "HKCU\Control Panel\International\Geo" /v "Nation" /t REG_SZ /d 251 /f
          reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" /v "SearchboxTaskbarMode" /t REG_DWORD /d 1 /f
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortana" /t REG_DWORD /d 0 /f
          + Default settings
          reg add "HKCU\Control Panel\International\Geo" /v "Nation" /t REG_SZ /d 251 /f
          reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" /v "SearchboxTaskbarMode" /t REG_DWORD /d 1 /f
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortana" /t REG_DWORD /d 0 /f

          - Allow Cortana above lockscreen

          Copy
          + Disable
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortanaAboveLock" /t REG_DWORD /d 0 /f
          + Default settings
          reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortanaAboveLock" /f

          - Allow search and Cortana to use location

          Copy
          + Disable
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowSearchToUseLocation" /t REG_DWORD /d 0 /f
          + Default settings
          reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowSearchToUseLocation" /f

          - Allow suggested apps in Windows Ink Workspace

          Copy
          + Disable
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowSuggestedAppsInWindowsInkWorkspace" /t REG_DWORD /d 0 /f
          + Default settings
          reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowSuggestedAppsInWindowsInkWorkspace" /f

          - Allow suggested apps in Windows Ink Workspace

          Copy
          + Disable
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowWindowsInkWorkspace" /t REG_DWORD /d 0 /f
          + Default settings
          reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowWindowsInkWorkspace" /f

          - Turn off Auto Play

          Copy
          net stop PlugPlay
          reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 0 /f
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /t REG_DWORD /d 0x00000FF /f
          reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /t REG_DWORD /d 0x00000FF /f
          reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.AutoPlay" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f
          + Default settings
          net start PlugPlay
          reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 1 /f
          reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /f
          reg delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /f
          reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.AutoPlay" /f

          - Turn off location

          Copy
          reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeviceAccess\Global\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "Value" /t REG_SZ /d "Deny" /f
          reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sensor\Permissions\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "SensorPermissionState" /t REG_DWORD /d 0 /f
          reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lfsvc\Service\Configuration" /v "Status" /t REG_DWORD /d 0 /f
          + Default settings
          reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeviceAccess\Global\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "Value" /t REG_SZ /d "Allow" /f
          reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sensor\Permissions\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "SensorPermissionState" /t REG_DWORD /d 1 /f
          reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lfsvc\Service\Configuration" /v "Status" /t REG_DWORD /d 1 /f

          - Turn off OneDrive

          Copy
          taskkill /f /im OneDrive.exe
          reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /v "DisableFileSyncNGSC" /t REG_DWORD /d 1 /f
          reg add "HKCR\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 0 /f
          reg add "HKCR\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 0 /f
          reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "OneDrive" /f
          + Default settings
          reg delete "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /f
          reg add "HKCR\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 1 /f
          reg add "HKCR\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 1 /f
          reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "OneDrive" /t REG_SZ /d ""C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /background" /f

          - Turn off apps auto download and install update

          Copy
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "AutoDownload" /t REG_DWORD /d 2 /f
          + Default settings
          reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "AutoDownload" /f

          - Turn off the Store application

          Copy
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /t REG_DWORD /d 1 /f
          reg add "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /t REG_DWORD /d 1 /f
          + Default settings
          reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /f
          reg delete "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /f

          - Turn off Automatic Maintenance

          Copy
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\Maintenance" /v "MaintenanceDisabled" /t REG_DWORD /d 1 /f
          + Default settings
          reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\Maintenance" /v "MaintenanceDisabled" /f

          - Turn off Windows Defender Antivirus

          Copy
          reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "SecurityHealth" /f
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" /v "DisableAntiSpyware" /t REG_DWORD /d 1 /f
          reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
          reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 0 /f
          reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "Start" /t REG_DWORD /d 3 /f
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "SettingsPageVisibility" /t REG_SZ /d "hide:windowsdefender" /f
          + Default settings
          reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" /v "DisableAntiSpyware" /f
          reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /f
          reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "SettingsPageVisibility" /f
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "SecurityHealth" /t REG_EXPAND_SZ /d "%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCuiL.exe" /f
          reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 1 /f
          reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "Start" /t REG_DWORD /d 2 /f
          net start SecurityHealthService

          - Turn off Windows Defender SmartScreen

          Copy
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\PhishingFilter" /v "EnabledV9" /t REG_DWORD /d 0 /f
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" /v "EnableSmartScreen" /t REG_DWORD /d 0 /f
          reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
          + Default settings
          reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge" /f
          reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" /f
          reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /f

          Tiếp tục cập nhật...
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn