Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Tải về gói ngôn ngữ cho Windows 10, version 1809 và hướng dẫn cài đặt hoặc tích hợp vào bộ cài

          Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tích hợp gói ngôn ngữ khác ngôn ngữ mặc định của bộ cài Windows 10, version 1809 vẫn thường sử dụng bộ cài tiếng Anh (en-US). Cách tích hợp ngôn ngữ bằng phương pháp sử dụng lệnh trong cmd.

          Các bạn lưu ý trong gói ngôn ngữ tải bao gồm gói ngôn ngữ cho Windows PE (boot.wim), Windows (install.wim) và Windows RE (winre.wim) và với phương pháp thực hiện bên dưới mình sẽ tích hợp tiếng Hàn Quốc ko-kr cho bộ cài Win 64 Bit (x64), trong trường hợp nếu tích hợp vào Win 32 Bit (x86) các bạn thay x64 thành x86 trong tất cả các câu lệnh bên dưới.


          Bắt đầu từ Windows 10, version 1809 gói ngôn ngữ đã được điều chỉnh với một số thay đổi trong đó đáng chú ý với các gói ngôn ngữ phụ tức gói ngôn ngữ hiển thị trong Windows và không bao gồm ngôn ngữ cài đặt và ngôn ngữ phục hồi chẳng hạn như gói ngôn ngữ tiếng Việt vi-vn. Các gói ngôn ngữ phụ được lưu trong thư mục LocalExperiencePack trong tệp ISO. Xem bài viết chính thức tại đây

          1. Cài đặt gói ngôn ngữ online
          Mount tệp ISO của gói ngôn ngữ ra ổ ảo, ví dụ ổ ảo đó có ký tự là I

          - Cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Hàn

          Copy
          Dism /Online /Add-Package /Packagepath:I:\x64\langpacks\Microsoft-Windows-Client-Language-Pack_x64_ko-kr.cab

          - Cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Việt

          Khởi chạy powershell bằng quyền admin sử dụng lệnh sau cài đặt

          Copy
          Add-AppxProvisionedPackage -Online -FolderPath "I:\LocalExperiencePack\vi-vn"

          2. Tích hợp vào bộ cài Windows
          Mount tệp ISO của gói ngôn ngữ ra ổ ảo, ví dụ ổ ảo đó có ký tự là I

          Bước 1: Tạo mới các thư mục cần thiết, sử dụng các lệnh sau để tạo mới lưu trong ổ đĩa ví dụ ổ đĩa E

          - Tạo thư mục win10_x64 lưu bộ cài Windows

          Copy
          md E:\windows\win10_x64

          - Tạo thư mục x64 lưu tập tin gắn kết install.wim

          Copy
          md E:\images\x64

          - Tạo thư mục winpe mount tập tin boot.wim

          Copy
          md E:\mount\winpe

          - Tạo thư mục windows mount install.wim

          Copy
          md E:\mount\windows

          - Tạo thư mục winre mount winre.wim

          Copy
          md E:\mount\winre

          Bước 2: Mount bộ cài Windows ra ổ ảo (chuột phải iso chọn mount) chẳng hạn ổ ảo sau khi mount có ký tự ổ đĩa là F

          Bước 3: Copy tất cả trong ổ ảo F vào thư mục lưu bộ cài win10_x64

          Copy
          xcopy F:\ E:\windows\win10_x64 /s /i

          Bước 4: Xem thông tin tập tin install.wim trong thư mục sources của thư mục win10_x64 bao gồm những phiên bản nào

          Copy
          Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:E:\windows\win10_x64\sources\install.wim

          Bước 5: Xuất phiên bản Pro trong install.wim thành tệp install.wim mới và lưu trong thư mục x64

          Copy
          Dism /Export-Image /SourceImageFile:F:\sources\install.wim /SourceIndex:6 /DestinationImageFile:E:\images\x64\install.wim

          Bước 6: Mout ba tập tin gắn kết boot.wim, install.wim và winre.wim

          - Mount tập tin boot.wim trong thư mục sources của thư mục win10_x64 vào thư mục winpe của thư mục mount

          Copy
          Dism /mount-image /imagefile:E:\windows\win10_x64\sources\boot.wim /index:2 /mountdir:E:\mount\winpe

          - Mount tập tin install.wim trong thư mục images vào thư mục windows của thư mục mount

          Copy
          Dism /Mount-Image /ImageFile:E:\images\x64\install.wim /Index:1 /MountDir:E:\mount\windows

          - Mount tập tin winre.wim trong thư mục recovery theo đường dẫn windows\system32\ của thư mục windows đã mount vào thư mục winre của thư mục mount

          Copy
          Dism /Mount-Image /ImageFile:E:\mount\windows\windows\system32\recovery\winre.wim /Index:1 /MountDir:E:\mount\winre

          Bước 7: Tích hợp gói ngôn ngữ

          - Tích hợp ngôn ngữ cho winpe (boot.wim)

          Với WinPE bạn cần tích hợp 3 gói ngôn ngữ cài đặt bao gồm những gói ngôn ngữ cài đặt có tên sau:

          Copy
          lp.cab
          WinPE-Setup_ko-kr.cab
          WinPE-Setup-Client_ko-kr.cab

          Một số ngôn ngữ ví dụ như tiếng Hàn, Nhật, Trung Quốc... cần thêm gói ngôn ngữ hỗ trợ ví dụ:

          Copy
          WinPE-FontSupport-KO-KR.cab

          Các lệnh tích hợp:

          Copy
          Dism /Image:E:\mount\winpe /Add-Package /Packagepath:"I:\Windows Preinstallation Environment\x64\WinPE_OCs\ko-kr\lp.cab"
          Dism /Image:E:\mount\winpe /Add-Package /Packagepath:"I:\Windows Preinstallation Environment\x64\WinPE_OCs\ko-kr\WinPE-Setup_ko-kr.cab"
          Dism /Image:E:\mount\winpe /Add-Package /Packagepath:"I:\Windows Preinstallation Environment\x64\WinPE_OCs\ko-kr\WinPE-Setup-Client_ko-kr.cab"
          Dism /Image:E:\mount\winpe /Add-Package /Packagepath:"I:\Windows Preinstallation Environment\x64\WinPE_OCs\WinPE-FontSupport-KO-KR.cab"

          - Tích hợp ngôn ngữ cho winre (winre.wim)

          Với WinRE bạn cần 10 gói ngôn ngữ cài đặt bao gồm những gói ngôn ngữ cài đặt có tên sau:

          Copy
          lp.cab
          WinPE-EnhancedStorage_ko-kr.cab
          WinPE-HTA_ko-kr.cab
          WinPE-Rejuv_ko-kr.cab
          WinPE-Scripting_ko-kr.cab
          WinPE-SecureStartup_ko-kr.cab
          WinPE-SRT_ko-kr.cab
          WinPE-StorageWMI_ko-kr.cab
          WinPE-WDS-Tools_ko-kr.cab
          WinPE-WMI_ko-kr.cab

          Một số ngôn ngữ ví dụ như tiếng Hàn, Nhật, Trung Quốc... cần thêm gói ngôn ngữ hỗ trợ ví dụ:

          Copy
          WinPE-FontSupport-KO-KR.cab

          Các lệnh tích hợp:

          Copy
          Dism /Image:E:\mount\winre /Add-Package /Packagepath:"I:\Windows Preinstallation Environment\x64\WinPE_OCs\ko-kr\lp.cab"
          Dism /Image:E:\mount\winre /Add-Package /Packagepath:"I:\Windows Preinstallation Environment\x64\WinPE_OCs\ko-kr\WinPE-EnhancedStorage_ko-kr.cab"
          Dism /Image:E:\mount\winre /Add-Package /Packagepath:"I:\Windows Preinstallation Environment\x64\WinPE_OCs\ko-kr\WinPE-HTA_ko-kr.cab"
          Dism /Image:E:\mount\winre /Add-Package /Packagepath:"I:\Windows Preinstallation Environment\x64\WinPE_OCs\ko-kr\WinPE-Rejuv_ko-kr.cab"
          Dism /Image:E:\mount\winre /Add-Package /Packagepath:"I:\Windows Preinstallation Environment\x64\WinPE_OCs\ko-kr\WinPE-Scripting_ko-kr.cab"
          Dism /Image:E:\mount\winre /Add-Package /Packagepath:"I:\Windows Preinstallation Environment\x64\WinPE_OCs\ko-kr\WinPE-SecureStartup_ko-kr.cab"
          Dism /Image:E:\mount\winre /Add-Package /Packagepath:"I:\Windows Preinstallation Environment\x64\WinPE_OCs\ko-kr\WinPE-SRT_ko-kr.cab"
          Dism /Image:E:\mount\winre /Add-Package /Packagepath:"I:\Windows Preinstallation Environment\x64\WinPE_OCs\ko-kr\WinPE-StorageWMI_ko-kr.cab"
          Dism /Image:E:\mount\winre /Add-Package /Packagepath:"I:\Windows Preinstallation Environment\x64\WinPE_OCs\ko-kr\WinPE-WDS-Tools_ko-kr.cab"
          Dism /Image:E:\mount\winre /Add-Package /Packagepath:"I:\Windows Preinstallation Environment\x64\WinPE_OCs\ko-kr\WinPE-WMI_ko-kr.cab"
          Dism /Image:E:\mount\winre /Add-Package /Packagepath:"I:\Windows Preinstallation Environment\x64\WinPE_OCs\WinPE-FontSupport-KO-KR.cab"

          - Tích hợp ngôn ngữ cho Windows (install.wim)

          Copy
          Dism /Image:E:\mount\windows /Add-Package /Packagepath:I:\x64\langpacks\Microsoft-Windows-Client-Language-Pack_x64_ko-kr.cab

          - Tích hợp ngôn ngữ tiếng Việt cho Windows (install.wim)

          Khởi chạy powershell bằng quyền admin sử dụng lệnh sau tích hợp gói ngôn ngữ tiếng Việt

          Copy
          Add-AppxProvisionedPackage -Path E:\mount\windows -PackagePath I:\LocalExperiencePack\vi-vn\LanguageExperiencePack.vi-VN.Neutral.appx -LicensePath I:\LocalExperiencePack\vi-vn\License.xml

          Bước 8: Tạo mới tập tin lang.ini thay thế cho tập tin lang.ini cũ lưu trong thư mục sources của thư mục lưu bộ cài win10_x64

          Copy
          Dism /image:E:\mount\windows /gen-langINI /distribution:E:\windows\win10_x64

          Bước 9: Copy tập tin lang.ini mới tạo vào thư mục sources của thư mục winpe

          Copy
          copy E:\windows\win10_x64\sources\lang.ini E:\mount\winpe\sources\lang.ini

          nhấn Y nhấn Enter xác nhận

          Bước 10: Unmount 3 tập tin boot.wim, winre.wim và install.wim

          - Unmount tập tin boot.wim

          Copy
          Dism /Unmount-Image /MountDir:E:\mount\winpe /Commit

          - Unmount tập tin winre.wim

          Copy
          Dism /Unmount-Image /MountDir:E:\mount\winre /Commit

          - Unmount tập tin install.wim

          Copy
          Dism /Unmount-Image /MountDir:E:\mount\windows /Commit

          Bước 11: Xóa tập tin install.wim gốc trong thư mục sources của bộ cài trong thư mục win10_x64

          Copy
          del E:\windows\win10_x64\sources\install.wim /s

          Bước 12: Di chuyển tập tin install.wim mới trong thư mục images vào thư mục sources của thư mục win10_x64

          Copy
          move E:\images\x64\install.wim E:\windows\win10_x64\sources\install.wim

          Khi tích hợp xong bạn có thể copy tất cả trong thư mục win10_x64 vào usb đã định dạng FAT32 để cài đặt hoặc nếu bạn muốn tạo iso mới có thể sử dụng UltraISO hoặc phần mềm tương tự.

          3. Cài đặt Windows

          + Màn hình cài đặt

          + Màn hình chào mừng out-of-box experience (OOBE)          + Màn hình desktop
          + Màn hình phục hồi Windows RE


          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn