Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Sử dụng công cụ SFC.exe mặc định kiểm tra và sửa chữa các tệp hệ thống bị thiếu hoặc bị hỏng

          Trình kiểm tra tệp hệ thống System File Checker là một tiện ích trong Windows cho phép người dùng sử dụng kiểm tra và khôi phục các tệp hư hỏng trong hệ thống của Windows. Nếu một số chức năng của Windows không hoạt động hoặc Windows bị treo, hãy sử dụng trình kiểm tra tệp hệ thống để quét Windows và khôi phục tệp bị thiếu hoặc bị hỏng.


          Bài viết này mô tả thứ tự các bước sử dụng công cụ trình kiểm tra tệp hệ thống (SFC.exe) quét kiểm tra và sửa chữa, khôi phục tệp hệ thống bị hỏng hoặc thiếu trong Windows. Áp dụng cho Windows 8.1 trở lên.

          Tóm tắt cách làm: Sử dụng tệp hình ảnh gắn kết install.wim của bộ cài Windows ứng với phiên bản đã cài đặt vào PC, mount tệp này vào một thư mục sau đó sử dụng thư mục này làm nguồn sửa chữa, khôi phục. Để xem phiên bản Windows hiện tại mở hộp thoại winver trong hộp tìm kiếm taskbar

          Các bước thực hiện

          1. Mount bộ cài Windows ra phân vùng ảo (chuột phải tệp ISO chọn mount), sau đó chạy dấu nhắc lệnh cmd (run as admin), sử dụng lệnh sau kiểm tra phiên bản trong tệp install.wim

          Copy
          Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:H:\sources\install.wim

          Với (H) là ký tự phân vùng của tệp ISO đã mount

          2. Tạo mới hai thư mục offlinemount tại phân vùng (C) hay một phân vùng bất kỳ còn trống dung lượng

          Copy
          md C:\offline
          md C:\offline\mount

          Xuất phiên bản tương ứng với phiên bản đã cài đặt vào máy vào thư mục offline

          Copy
          Dism /Export-Image /SourceImageFile:H:\sources\install.wim /SourceIndex:6 /DestinationImageFile:C:\offline\install.wim

          Với 6 là phiên bản Pro (Windows 10, verison 1809)

          3. Mount tệp install.wim trong thư mục offline vào thư mục mount

          Copy
          Dism /Mount-Image /ImageFile:C:\offline\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\offline\mount

          4. Sử dụng lệnh sau để sửa chữa

          Copy
          Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\offline\mount\Windows /LimitAccess

          Trong đó:
          • C:\offline\mount\Windows: là đường dẫn đến thư mục Windows của thư mục mount sử dụng làm nguồn sửa chữa
          • LimitAccess: Ngăn tải tệp từ Windows Update
          5. Sử dụng lệnh sfc /scannow kiểm tra lỗi

          Lệnh sfc /scannow sẽ quét tất cả các tệp hệ thống được bảo vệ và thay thế các tệp bị hỏng bằng bản sao được lưu trong bộ đệm ẩn nằm trong thư mục đã nén tại %WinDir%\System32\dllcache. Trình giữ chỗ %WinDir% thể hiện thư mục hệ điều hành Windows. Ví dụ: C:\Windows

          Sau khi hoàn thành quá trình, bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau:
          • Windows Resource Protection did not find any integrity violations: không có bất kỳ tệp hệ thống nào bị hỏng hoặc bị thiếu.
          • Windows Resource Protection could not perform the requested operation: để khắc phục sự cố này, hãy thực hiện quét bằng Trình kiểm tra Tệp Hệ thống ở chế độ safemode và đảm bảo các thư mục PendingDeletes và PendingRenames có trong %WinDir%\WinSxS\Temp.
          • Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them: để xem thông tin chi tiết về cách quét và khôi phục tệp hệ thống xem mục Cách xem chi tiết quy trình kiểm tra tệp hệ thống bên dưới.
          • Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them: thay thế theo cách thủ công tệp bị hỏng bằng bản sao chuẩn của tệp, xem mục Cách thay thế thủ công tệp hệ thống bị hỏng bằng bản sao chuẩn của tệp bên dưới.
          Cách xem chi tiết quy trình kiểm tra tệp hệ thống

          Để xem chi tiết bao gồm trong tệp CBS.Log, bạn có thể sao chép thông tin vào tệp Sfcdetails.txt bằng lệnh Findstr, rồi xem chi tiết trong Sfcdetails.txt. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

          Tại dấu nhắc lệnh, nhập lệnh sau rồi nhấn enter:

          Copy
          findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"

          Lưu ý Tệp sfcdetails.txt có chứa thông tin chi tiết từ mỗi lần công cụ SFC được chạy, tệp này bao gồm thông tin về các tệp chưa được sửa chữa bởi công cụ SFC. Mở tệp sfcdetails.txt đã xuất lưu tại desktop

          Cách thay thế thủ công tệp hệ thống bị hỏng bằng bản sao chuẩn của tệp

          Sau khi bạn xác định tệp hệ thống nào bị hỏng và không thể sửa chữa được thông qua thông tin chi tiết trong tệp sfcdetails.txt, hãy tìm vị trí của tệp bị hỏng, rồi thay thế thủ công tệp bị hỏng bằng bản sao tốt đã biết của tệp này. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:

          Lấy quyền sở hữu quản trị của tệp hệ thống bị hỏng, tại dấu nhắc lệnh sử dụng lệnh sau:

          Copy
          takeown /f <đường dẫn đến tệp bị hỏng>

          Ví dụ: takeown /f C:\Windows\System32\jscript.dll.

          Cấp cho quản trị viên quyền truy cập đầy đủ vào tệp hệ thống bị hỏng, sử dụng lệnh sau:

          Copy
          icacls <đường dẫn đến tệp bị hỏng> /GRANT ADMINISTRATORS:F

          Ví dụ: icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.

          Thay thế tệp hệ thống bị hỏng bằng bản sao chuẩn của tệp, sử dụng lệnh sau:

          Copy
          copy <đường dẫn đến tệp thay thế> <đường dẫn đến tệp bị hỏng>

          Ví dụ: copy C:\offline\mount\Windows\System32\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll

          5. Unmount tệp install.wim sau khi đã sửa chữa và khôi phục

          Copy
          Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\offline\mount /Commit
          

          6. Xóa hoặc di chuyển tệp install.wim vào nơi khác sử dụng sửa chữa cho lần sau nếu Windows lại bị lỗi tệp tin hệ thống.
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn