Sử dụng tùy chọn các dòng lệnh command quản lý tài khoản trong Windows

Sử dụng tùy chọn các dòng lệnh "net user" và "wmic useraccount" dưới đây giúp bạn xem nhanh danh sách, thêm tài khoản vào nhóm, kích hoạt hoặc vô hiệu hóa, tạo mới hoặc xóa tải khoản, xóa hoặc đổi mật khẩu. Các dòng lệnh này rất thích hợp khi áp dụng viết script hay sửa lỗi đăng nhập và có thể áp dụng với tất cả hệ điều hành Windows.

Cách sử dụng các dòng lệnh command quản lý tài khoản

1. Xem tài khoản đang đăng nhập
echo %username%

2. Xem tất cả tài khoản hiện có
wmic useraccount where domain='%computername%' get name,status

3. Xem tài khoản đã kích hoạt
wmic useraccount where status='ok' get name

4. Xem tài khoản bị vô hiệu hóa
wmic useraccount where status='degraded' get name

5. Tạo tài khoản mới
net user "username" /add

6. Tạo tài khoản mới & mật khẩu:
net user "username" "password" /add

7. Thêm tài khoản vào nhóm Administrators
net localgroup administrators "username" /add

8. Xóa tài khoản khỏi nhóm Administrators
net localgroup administrators "username" /del

9. Thêm tài khoản vào nhóm Standard
net localgroup users "username" /add

10. Xóa tài khoản khỏi nhóm Standard
net localgroup users "username" /del

11. Thêm tài khoản vào nhóm Guests
net localgroup guests "username" /add

12. Xóa tài khoản khỏi nhóm Guests
net localgroup guests "username" /del

13. Đổi mật khẩu
net user "username" *
hoặc
net user "username" "password"

14. Xóa mật khẩu:
net user "username" ""

15. Thiết lập mật khẩu vô thời hạn
wmic useraccount where name='username' set PasswordExpires=false

16. Thiết lập mật khẩu có thời hạn
wmic useraccount where name='username' set PasswordExpires=true

17. Kích hoạt tài khoản đang bị vô hiệu hóa
net user "username" /active:yes
hoặc
wmic useraccount where name='username' set disabled=fasle

18. Vô hiệu hóa tài khoản đang được kích hoạt
net user "username" /active:no
hoặc
wmic useraccount where name='username' set disabled=true

19. Xóa tài khoản
net user "username" /del

Ví dụ minh họa

Giả sử mình sẽ tạo mới tài khoản lấy tên là Tuan và không sử dụng mật khẩu mình sẽ sử dụng lệnh:

net user "Tuan" /add

- Nếu sử dụng mật khẩu mình sẽ sử dụng lệnh:

net user "Tuan" "pass_123" /add

- Nếu muốn đổi mật khẩu pass_123 thành mật khẩu pass_456, sử dụng lệnh:

net user "Tuan" "pass_456"
Hoặc
net user "Tuan" *

- Giả sử mình không muốn sử dụng mật khẩu nữa, sử dụng lệnh:

net user "Tuan" ""

- Thêm tài khoản Tuan vào nhóm Administrators

net localgroup administrators "Tuan" /add

- Thiết lập mật khẩu vô thời hạn

wmic useraccount where name='Tuan' set PasswordExpires=false

- Vô hiệu hóa tài khoản Tuan

net user "Tuan" /active:no

- Xóa tài khoan Tuan

net user "Tuan" /del
Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn
Bài viết này có hữu ích không?