Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Sử dụng tùy chọn các dòng lệnh command quản lý tài khoản trong Windows

          Sử dụng tùy chọn các dòng lệnh "net user" và "wmic useraccount" dưới đây giúp bạn xem nhanh danh sách, thêm tài khoản vào nhóm, kích hoạt hoặc vô hiệu hóa, tạo mới hoặc xóa tải khoản, xóa hoặc đổi mật khẩu. Các dòng lệnh này rất thích hợp khi áp dụng viết script hay sửa lỗi đăng nhập và có thể áp dụng với tất cả hệ điều hành Windows.

          Cách sử dụng các dòng lệnh command quản lý tài khoản

          1. Xem tài khoản đang đăng nhập
          echo %username%

          2. Xem tất cả tài khoản hiện có
          wmic useraccount where domain='%computername%' get name,status

          3. Xem tài khoản đã kích hoạt
          wmic useraccount where status='ok' get name

          4. Xem tài khoản bị vô hiệu hóa
          wmic useraccount where status='degraded' get name

          5. Tạo tài khoản mới
          net user "username" /add

          6. Tạo tài khoản mới & mật khẩu:
          net user "username" "password" /add

          7. Thêm tài khoản vào nhóm Administrators
          net localgroup administrators "username" /add

          8. Xóa tài khoản khỏi nhóm Administrators
          net localgroup administrators "username" /del

          9. Thêm tài khoản vào nhóm Standard
          net localgroup users "username" /add

          10. Xóa tài khoản khỏi nhóm Standard
          net localgroup users "username" /del

          11. Thêm tài khoản vào nhóm Guests
          net localgroup guests "username" /add

          12. Xóa tài khoản khỏi nhóm Guests
          net localgroup guests "username" /del

          13. Đổi mật khẩu
          net user "username" *
          hoặc
          net user "username" "password"

          14. Xóa mật khẩu:
          net user "username" ""

          15. Thiết lập mật khẩu vô thời hạn
          wmic useraccount where name='username' set PasswordExpires=false

          16. Thiết lập mật khẩu có thời hạn
          wmic useraccount where name='username' set PasswordExpires=true

          17. Kích hoạt tài khoản đang bị vô hiệu hóa
          net user "username" /active:yes
          hoặc
          wmic useraccount where name='username' set disabled=fasle

          18. Vô hiệu hóa tài khoản đang được kích hoạt
          net user "username" /active:no
          hoặc
          wmic useraccount where name='username' set disabled=true

          19. Xóa tài khoản
          net user "username" /del

          Ví dụ minh họa

          Giả sử mình sẽ tạo mới tài khoản lấy tên là Tuan và không sử dụng mật khẩu mình sẽ sử dụng lệnh:

          net user "Tuan" /add

          - Nếu sử dụng mật khẩu mình sẽ sử dụng lệnh:

          net user "Tuan" "pass_123" /add

          - Nếu muốn đổi mật khẩu pass_123 thành mật khẩu pass_456, sử dụng lệnh:

          net user "Tuan" "pass_456"
          Hoặc
          net user "Tuan" *

          - Giả sử mình không muốn sử dụng mật khẩu nữa, sử dụng lệnh:

          net user "Tuan" ""

          - Thêm tài khoản Tuan vào nhóm Administrators

          net localgroup administrators "Tuan" /add

          - Thiết lập mật khẩu vô thời hạn

          wmic useraccount where name='Tuan' set PasswordExpires=false

          - Vô hiệu hóa tài khoản Tuan

          net user "Tuan" /active:no

          - Xóa tài khoan Tuan

          net user "Tuan" /del
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn