Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Một số lệnh command phổ biến thường sử dụng trong Windows

          Thay vì bạn phải thao tác thủ công với các tập tin, thư mục sẽ mất nhiều thời gian hơn so với sử dụng lệnh command trực tiếp trong cmd. Trong Windows có rất nhiều lệnh đi kèm với nó là dạng cú pháp, tham số mà chúng ta không thể nào nhớ hết nổi, nhưng chúng ta cũng cần nhớ một vài lệnh phổ biến thường hay được sử dụng nhất.

          1/ Lệnh DIR

          Mô tả: Lệnh này liệt kê danh sách các tập tin (files) và thư mục (folder) có trong một ổ đĩa, đường dẫn đến một thư mục nằm trong ổ đĩa

          Xem mô tả đầy đủ gõ dir /?

          Ví dụ:

          Copy
          dir c:\ Xem danh sách thư mục và tập tin có trong ổ đĩa C không bao gồm thư mục và tập tin hệ thống
          dir c:\ /a:d Xem danh sách thư mục có trong ổ đĩa C bao gồm cả thư mục hệ thống
          dir c:\ /a:s Xem danh sách tập tin có trong ổ đĩa C bao gồm tập tin hệ thống
          dir c:\ /a Xem tất cả thư mục và tập tin bao gồm thư mục và tập tin hệ thống

          2/ Lệnh COPY

          Mô tả: Lệnh này sao chép một hay nhiều tập tin đang lưu trong thư mục của ổ đĩa đến một thư mục khác

          Xem mô tả đầy đủ gõ copy /?

          Ví dụ:

          Copy
          copy "C:\Users\Administrator\Desktop\data\temp.txt" c:\data\temp.txt Sao chép tập tin có tên temp.txt đang lưu trong thư mục data theo đường dẫn C:\Users\Administrator\Desktop đến thư mục data của ổ đĩa C
          copy "C:\Users\Administrator\Desktop\data\temp.txt" c:\data\temp_1.txt Sao chép tập tin có tên temp.txt đang lưu trong thư mục data theo đường dẫn C:\Users\Administrator\Desktop đến thư mục data của ổ đĩa C và đổi tên thành temp_1.txt
          copy "C:\Users\Administrator\Desktop\data\*" c:\data Sao chép tất cả tập tin trong thư mục data theo đường dẫn C:\Users\Administrator\Desktop vào thư mục data của ổ đĩa C

          3/ Lệnh XCOPY

          Mô tả: Lệnh này cũng giống như lệnh COPY nhưng khác ở chỗ thay vì chỉ sao chép tập tin lệnh này còn sao chép cả thư mục

          Xem mô tả đầy đủ gõ xcopy /?

          Ví dụ:

          Copy
          xcopy "C:\Users\Administrator\Desktop\data" c:\data /e Sao chép tất cả thư mục và tập tin đang lưu trong thư mục data theo đường dẫn C:\Users\Administrator\Desktop vào thư mục data của ổ đĩa C

          4/ Lệnh ATTRIB

          Mô tả: Lệnh này hiển thị hoặc thay đổi thuộc tính của tập tin và thư mục

          Xem mô tả đầy đủ gõ attrib /?

          Ví dụ:

          Copy
          attrib +h +s "C:\Users\Administrator\Desktop\data" /s /d Thiết lập thư mục data là thư mục hệ thống và làm ẩn thư mục
          attrib +h +s "C:\Users\Administrator\Desktop\data\*" /s /d Thiết lập thư mục data bao gồm tất cả các thư mục và tập tin khác đang lưu trong thư mục này là thư mục hệ thống và làm ẩn thư mục
          attrib -h -s "C:\Users\Administrator\Desktop\data" /s /d Bỏ thiết lập thư mục data là thư mục hệ thống và làm hiển thị thư mục
          attrib -h -s "C:\Users\Administrator\Desktop\data\*" /s /d Bỏ thiết lập thư mục data bao gồm tất cả các thư mục và tập tin khác đang lưu trong thư mục này là thư mục hệ thống và làm hiển thị thư mục

          5/ Lệnh ICACLS

          Lệnh này sử dụng dụng cấp quyền cho một tập tin hay thư mục

          Xem mô tả đầy đủ gõ icacls /?

          Ví dụ:

          Copy
          icacls MusNotification.exe /grant %username%:F Cấp quyền Full Control quản lý tập tin MusNotification.exe lưu trong thư mục hệ thống System32 cho tài khoản đang sử dụng Windows
          icacls "C:\Users\Administrator\Desktop\data" /grant Administrators:R Cấp quyền Read-only cho các tài khoản thuộc nhóm Administrators quản lý thư mục data theo đường dẫn C:\Users\Administrator

          6/ Lệnh TAKEOWN

          Mô tả: Lệnh này cho phép quản trị viên khôi phục quyền truy cập vào tập tin hoặc thư mục bị từ chối bằng cách gán lại quyền sở hữu tệp

          Xem mô tả đầy đủ gõ takeown /?

          Ví dụ:

          Copy
          takeown /f MusNotification.exe Khôi phục quyền truy cập vào tập tin MusNotification.exe đang lưu trong thư mục hệ thống System32

          7/ Lệnh RENAME

          Mô tả: Lệnh này đổi tên một tập tin hoặc nhiều tập tin

          Xem mô tả đầy đủ gõ rename /?

          Ví dụ:

          Copy
          rename MusNotification.exe MusNotification_backup.exe Đổi tên tập tin MusNotification.exe thành MusNotification_backup.exe

          Lưu ý: Các tập tin hệ thống cần được cấp quyền thì mới đổi tên được ví dụ muốn đổi tên tập tin hệ thống MusNotification.exe cần sử dụng kết hợp các lệnh icacls và takeown như sau:

          Copy
          icacls MusNotification.exe /grant %username%:F
          takeown /f MusNotification.exe
          rename MusNotification.exe MusNotification_backup.exe

          MỘT VÀI LƯU Ý:

          - Đường dẫn đến tập tin hay thư mục mà trong đó có thư mục có khoảng trắng phải đặt đường dẫn trong dấu """

          Ví dụ: Với đường dẫn C:\Users\Administrator\Desktop\data có thể đặt hoặc không cần đặt trong dấu "" nhưng đường dẫn C:\Users\Nguyen Tuan\Desktop\data phải được đặt trong dấu "C:\Users\Nguyen Tuan\Desktop\data" vì thư mục Nguyen Tuan có khoảng trắng

          - Đường dẫn C:\Windows có thể thay bằng %windir%

          - Các thư mục hay tập tin trong thư mục System32 không phải ghi đường dẫn mà chỉ cần ghi trực tiếp tên thư mục hoặc tên tập tin.
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn