Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Hướng dẫn tạo tệp batch và khởi chạy trong lần đầu đăng nhập

          Giả sử bạn muốn chạy một số lệnh command nào đó trong lần đăng nhập đầu tiên bạn có thể tạo tệp trước tệp batch và lưu tệp batch này vào một thư mục xong cấu hình registry khởi chạy tệp batch này.

          Trong registry editor có một khóa tên RunOnce và đường dẫn đến khóa này như sau:

          Copy
          Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

          Khóa này cho phép quản trị viên thêm các giá trị khởi chạy một hoặc nhiều chương trình, tệp, ứng dụng..., ở lần đăng nhập đầu tiên và các giá trị này sẽ bị xóa tự động ngay khi chương trình được thực thi.

          Trong khóa RunOnce bạn có thể tạo một giá trị string value mới đặt tên và đường dẫn đến tệp batch mà bạn đã lưu. Ví dụ trong ổ đĩa C mình tạo mới một thư mục tên Tuan và trong thư mục Tuan mình sẽ lưu tệp batch tên Windows_10_Tweaker.cmd như vậy đường dẫn sẽ là C:\Tuan\Windows_10_Tweaker.cmd

          Hướng dẫn tạo tệp batch

          Các bạn mở notepad lên lưu lại với tên ví dụ script.cmd hoặc script.batch định dạng All files xong các bạn lưu tệp batch vào một thư mục nào đó tại ổ đĩa C chẳng hạn

          Nội dung trong tệp batch như sau:

          Copy
          @echo off
          // Viết các lệnh command
          exit

          Có 2 trường hợp đăng nhập lần đầu đó là khi bạn khởi động lại máy tính hoặc đăng xuất và đăng nhập lại và trường hợp bạn cài mới Windows

          Trường hợp khởi động lại máy tính hoặc đăng xuất và đăng nhập lại

          Đầu tiên các bạn cần thêm giá trị và đường dẫn của tệp bacth vào khóa RunOne trong registry, các bạn chạy cmd (run as admin) thêm lệnh sau:

          Copy
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce" /v "Tên" /t REG_SZ /d "Đường dẫn" /f

          Ví dụ:

          Copy
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce" /v "Windows 10 Tweaker" /t REG_SZ /d "C:\Tuan\Windows_10_Tweaker.cmd" /f

          Khi thêm xong các bạn khởi động lại máy tính hoặc đăng xuất và đăng nhập lại tệp batch sẽ được thực thi

          Trường hợp cài mới Windows

          Trường hợp nếu cài mới Windows bạn cần cấu hình chép và thưc thi tệp batch, các bạn xem bài viết hướng dẫn cấu hình sao chép và thực thi tệp tự động trong suốt quá trình cài đặt Windows

          Giả sử mình sẽ cấu hình sao chép như sau:

          Copy
          usb drive
              sources
                  $OEM$
                      $$
                          Setup
                              Scripts
                                  SetupComplete.cmd
                      S1
                          Tuan
                              Windows_10_Tweaker.cmd

          Trong nội dung của tệp SetupComplete.cmd mình sẽ thêm lệnh command để thêm trực tiếp giá trị trong registry

          Copy
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce" /v "Windows 10 Tweaker" /t REG_SZ /d "C:\Tuan\Windows_10_Tweaker.cmd" /f

          Như vậy khi cài đặt Windows, hệ thống sẽ tự động sao chép thư mục Tuan trong đó có tệp Windows_10_Tweaker.cmd vào ổ đĩa C và khi tạo tài khoản mới khi vào đến desktop hệ thống sẽ thực thi tệp batch
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn