Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Hướng dẫn lấy danh sách trạng thái và cách cấu hình Windows Services

          Trong bài viết hôm nay này mình sẽ trình bày cách lấy danh sách trạng thái và cách cấu hình service áp dụng cho Windows và Windows Server. Đây là chủ đề tương đối phức tạp và hơi dài nhưng nó lại rất thú vị cho những bạn nào muốn tìm hiểu sâu về cấu hình hệ thống.

          Chủ đề sẽ được trình bày bao gồm 3 phần chính sau đây:
          1. Lấy danh sách services
          2. Cấu hình services
          3. Tạo powershell csript và batch script
          Dưới đây là chi tiết từng phần:

          Phần 1: Lấy danh sách Services

          1. Lấy danh sách của tất cả services đang được cài đặt


          - Powershell

          Copy
          Get-Service | Select Name, DisplayName, Status, StartType

          - Command prompt

          Copy
          Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Get-Service | Select Name, DisplayName, Status, StartType"

          2. Lấy danh sách của những services đang chạy (Running)


          - Powershell

          Copy
          Get-Service | Where {$_.Status -eq 'Running'} | Select Name, DisplayName, StartType

          - Command prompt

          Copy
          Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Get-Service | Where {$_.Status -eq 'Running'} | Select Name, DisplayName, StartType"

          3. Lấy danh sách của những service đã bị tắt (stopped)


          - Powershell

          Copy
          Get-Service | Where {$_.Status -eq 'Stopped'}| Select Name, DisplayName, StartType

          - Command prompt

          Copy
          Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Get-Service | Where {$_.Status -eq 'Stopped'} | Select Name, DisplayName, StartType"

          Phần 2: Cấu hình Services

          1. Tắt service đang chạy. Cấu hình Service status Running

          - Powershell

          Copy
          Stop-Service Name/DisplayName

          Ví dụ tắt service có tên Security Center

          Copy
          Stop-Service wscsvc

          Hoặc ghi

          Copy
          Stop-Service 'Security Center'

          - Command prompt

          Copy
          Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Stop-Service ServiceName/DisplayName"

          Ví dụ tắt service có tên Security Center

          Copy
          Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Stop-Service wscsvc"

          Hoặc ghi

          Copy
          Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Stop-Service 'Security Center'"

          2. Bật service đã bị tắt. Cấu hình Service status Stopped

          - Powershell

          Copy
          Start-Service Name/DisplayName

          Ví dụ bật service có tên Security Center

          Copy
          Start-Service wscsvc

          Hoặc ghi

          Copy
          Start-Service 'Security Center'

          - Command prompt

          Copy
          Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Start-Service ServiceName/DisplayName"

          Ví dụ tắt service có tên Security Center

          Copy
          Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Start-Service wscsvc"

          Hoặc ghi

          Copy
          Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Start-Service 'Security Center'"

          3. Cấu hình Startup type

          - Powershell

          Copy
          Set-Service Name/DisplayName -StartupType Automatic (Delayed Start)/Automatic/Manual/Disabled

          Ví dụ cấu hình service Security Center có Startup type bằng Disabled

          Copy
          Set-Service wscsvc -StartupType Disabled

          Hoặc ghi

          Copy
          Set-Service 'Security Center' -StartupType Disabled

          - Command prompt

          Copy
          Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Set-Service Name/DisplayName -StartupType Automatic (Delayed Start)/Automatic/Manual/Disabled"

          Ví dụ cấu hình service Security Center có Startup type bằng Disabled

          Copy
          Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Set-Service wscsvc -StartupType Disabled"

          Hoặc ghi

          Copy
          Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Set-Service 'Security Center' -StartupType Disabled"

          4. Nâng cao

          Bạn không thể bật lại service khi service này đang có Startup type bằng Disabled mà bạn phải dùng từng cú pháp như sau:

          - Powershell

          Copy
          Get-WMIObject win32_service | Where {$_.Name -eq 'Name/DisplayName'}
          Set-Service Name/DisplayName -StartupType Automatic (Delayed Start)/Automatic/Manual/Disabled
          Start-Service Name/DisplayName

          - Command prompt

          Copy
          Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Get-WMIObject win32_service | Where {$_.Name -eq 'Name/DisplayName'}"
          Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Set-Service Name/DisplayName -StartupType Automatic (Delayed Start)/Automatic/Manual/Disabled"
          Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Start-Service Name/DisplayName"

          Ví dụ nếu service Security Center có status stopped và startup type disabled nếu muốn bật trở lại bạn phải dùng cú pháp như sau:

          - Powershell

          Copy
          Get-WMIObject win32_service | Where {$_.Name -eq 'wscsvc'}
          Set-Service wscsvc -StartupType Automatic
          Start-Service wscsvc

          - Command prompt

          Copy
          Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Get-WMIObject win32_service | Where {$_.Name -eq 'wscsvc'}"
          Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Set-Service wscsvc -StartupType Automatic"
          Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Start-Service wscsvc"

          Phần 3: Tạo powershell csript và batch script

          1. Tạo Powershell script

          1.1. Tạo Script tắt service đang chạy Stop-Service.ps1


          Soạn nội dung bên dưới vào notepad và lưu lại với tên ví dụ Stop-Service.ps1 định dạng All files và Econding-ANSI

          Copy
          # Stop-Service
          # Created by Nguyen Tuan
          # Fb.com\kequaduongvodanh

          If (!([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]"Administrator")) {
          Start-Process powershell.exe "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `"$PSCommandPath`" $args" -Verb RunAs
          Exit
          }
          $index=1
          $Services=Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Running"}
          #return entire listing of applications
              Write-Host "ID`t Service Name"
              ""
          foreach ($Service in $Services)
          {
          Write-Host " $index`t $($Service.DisplayName)"
          $index++
          }
             
              Do
              {
                  ""
                  $IDs=Read-Host -Prompt "For stop the service please select ID and press enter"
              }
              While($IDs -eq "")
             
          #check whether input values are correct
          try
          {
          [int[]]$IDs=$IDs -split ","
          }
          catch
          {
          Write-warning -Message "wrong ID"
          }

          foreach ($ID in $IDs)
          {
          #check id is in the range
          if ($ID -ge 1 -and $ID -le $Services.count)
          {
          $ID--
          #Disable each service
          $ServiceName=$Services[$ID].Name

          Get-WMIObject win32_service | Where-Object {$_.Name -eq "$ServiceName"}
                      Set-Service $ServiceName -StartupType disabled
                      Stop-Service $ServiceName
          }
          else
          {
          ""
                      Write-warning -Message "wrong ID"
                      ""
                      $confirmation=Read-Host -Prompt "Do you want to continue stopping the service? (Y/N)"
                      if ($confirmation -eq 'y' ) {
                          Do
                          {
                              Write-Host ""
                              $IDs=Read-Host -Prompt "Select ID and press enter"
                          }
                          While($IDs -eq "")
                          #check whether input values are correct
                      try
                      {
                      [int[]]$IDs=$IDs -split ","
                      }
                      catch
                      {
                      Write-warning -Message "wrong ID"
                      }

                      foreach ($ID in $IDs)
                      {
                      #check id is in the range
                      if ($ID -ge 1 -and $ID -le $Services.count)
                      {
                      $ID--
                      #Disable each service
                      $ServiceName=$Services[$ID].Name

                      Get-WMIObject win32_service | Where-Object {$_.Name -eq "$ServiceName"}
                                  Set-Service $ServiceName -StartupType disabled
                                  Stop-Service $ServiceName
                      }
                          }
                     
              }
                      else
                      {
                          exit
                      }
                  }
              Pause
              }

          Khi tạo xong chuột phải tập tin script vừa tạo chọn Run with Powershell


          Nếu muốn tắt dịch vụ nào chọn ID ví dụ 81 nhấn enter

          Trường hợp nếu chọn ID mà không có trong danh sách sẽ hiện thông báo và hỏi có muốn tiếp tục không? Nếu chọn Y chương trình sẽ tiếp tục nếu nhấn N sẽ thoát chương trình.


          1.2. Tạo Script bật service đang bị tắt Start-Service.ps1


          Soạn nội dung bên dưới vào notepad và lưu lại với tên ví dụ Start-Service.ps1 định dạng All files và Econding-ANSI

          Copy
          # Start-Service
          # Created by Nguyen Tuan
          # Fb.com\kequaduongvodanh

          If (!([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]"Administrator")) {
          Start-Process powershell.exe "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `"$PSCommandPath`" $args" -Verb RunAs
          Exit
          }
          $index=1
          $Services=Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Stopped"}
          #return entire listing of applications
              Write-Host "ID`t Service Name"
              ""
          foreach ($Service in $Services)
          {
          Write-Host " $index`t $($Service.DisplayName)"
          $index++
          }
             
              Do
              {
                  ""
                  $IDs=Read-Host -Prompt "For start the service please select ID and press enter"
              }
              While($IDs -eq "")
             
          #check whether input values are correct
          try
          {
          [int[]]$IDs=$IDs -split ","
          }
          catch
          {
          Write-warning -Message "wrong ID"
          }

          foreach ($ID in $IDs)
          {
          #check id is in the range
          if ($ID -ge 1 -and $ID -le $Services.count)
          {
          $ID--
          #Disable each service
          $ServiceName=$Services[$ID].Name

          Get-WMIObject win32_service | Where-Object {$_.Name -eq "$ServiceName"}
                      Set-Service $ServiceName -StartupType automatic
                      Start-Service $ServiceName
          }
          else
          {
          ""
                      Write-warning -Message "wrong ID"
                      ""
                      $confirmation=Read-Host -Prompt "Do you want to continue starting the service? (Y/N)"
                      if ($confirmation -eq 'y' ) {
                          Do
                          {
                              Write-Host ""
                              $IDs=Read-Host -Prompt "Select ID and press enter"
                          }
                          While($IDs -eq "")
                          #check whether input values are correct
                      try
                      {
                      [int[]]$IDs=$IDs -split ","
                      }
                      catch
                      {
                      Write-warning -Message "wrong ID"
                      }

                      foreach ($ID in $IDs)
                      {
                      #check id is in the range
                      if ($ID -ge 1 -and $ID -le $Services.count)
                      {
                      $ID--
                      #Disable each service
                      $ServiceName=$Services[$ID].Name

                      Get-WMIObject win32_service | Where-Object {$_.Name -eq "$ServiceName"}
                                  Set-Service $ServiceName -StartupType automatic
                                  Start-Service $ServiceName
                      }
                          }
                     
              }
                      else
                      {
                          exit
                      }
                  }
              Pause
              }

          Khi tạo xong chuột phải tập tin script vừa tạo chọn Run with Powershell


          Nếu muốn tắt dịch vụ nào chọn ID ví dụ 139 nhấn enter

          Trường hợp nếu chọn ID mà không có trong danh sách sẽ hiện thông báo và hỏi có muốn tiếp tục không? Nếu chọn Y chương trình sẽ tiếp tục nếu nhấn N sẽ thoát chương trình.


          2. Tạo batch file


          Bạn có thể tạo một tập tin batch kết hợp với cả hai tập tin powershell Start-Service.ps1 và Stop-Service.ps1. Soạn nội dung bên dưới vào notepad và lưu lại với tên ví dụ Service-Configuration.cmd định dạng All files và Econding-ANSI

          Copy
          @echo off
          title Service Configuration
          color 3f
          cd /d %~dp0
          :: --------------------------------------------------

          :permission
          >nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"
          if "%errorlevel%" NEQ "0" (
          echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
          echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
          "%temp%\getadmin.vbs" & exit
          )
          if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"
          :: --------------------------------------------------

          :Menu
          cls
          echo.
          echo.Main menu
          echo.
          echo. ID Option
          echo.
          echo. A Start-Service
          echo. B Stop-Service
          echo.

          choice /c ABC /n /m "For Start-Service press A, Stop-Service fress B, if not press C for exit the program: "
          if %errorlevel% EQU 1 goto Start-Service
          if %errorlevel% EQU 2 goto Stop-Service
          if %errorlevel% EQU 3 goto Close
          :: --------------------------------------------------

          :Start-Service
          cls
          powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0\Start-Service.ps1'"
          cls
          choice /c ABC /n /m "For continue Start-Service press A, press B return Main menu, if not press C for exit the program: "
          if %errorlevel% EQU 1 goto Start-Service
          if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
          if %errorlevel% EQU 3 goto Close
          :: --------------------------------------------------

          :Stop-Service
          cls
          powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0\Stop-Service.ps1'"
          cls
          choice /c ABC /n /m "For continue Stop-Service press A, press B return Main menu, if not press C for exit the program: "
          if %errorlevel% EQU 1 goto Stop-Service
          if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
          if %errorlevel% EQU 3 goto Close
          :: --------------------------------------------------

          :Close
          cls
          echo.The program will be closed after 15 seconds.
          echo.Thank you for using my program.
          echo.Any details please contact me through: fb.com/kequaduongvodanh
          echo.Goodbye and see you again!
          timeout /t 15 /nobreak
          exit
          :: --------------------------------------------------

          Khi tạo tâp tin batch bạn tạo mới một thư mục lấy tên ví dụ Service-configuration rồi lưu cả 3 tập tin Service-configuration.cmd, Start-Service.ps1, và Stop-Service.ps1 vào trong thư mục này


          Khi tạo xong chuột có thể nhấp đúp chuột vào tập tin batch bắt đầu cấu hình service


          Cuối cùng nếu bạn thấy code trên phức tạp quá bạn có thể tải code được mình tạo sẵn: https://app.box.com/s/qc4ij56qb18e8ybva7zkxqsj0w818ygp
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn