Hướng dẫn lấy danh sách trạng thái và cách cấu hình Windows Services

Trong bài viết hôm nay này mình sẽ trình bày cách lấy danh sách trạng thái và cách cấu hình service áp dụng cho Windows và Windows Server. Đây là chủ đề tương đối phức tạp và hơi dài nhưng nó lại rất thú vị cho những bạn nào muốn tìm hiểu sâu về cấu hình hệ thống.

Chủ đề sẽ được trình bày bao gồm 3 phần chính sau đây:
  1. Lấy danh sách services
  2. Cấu hình services
  3. Tạo powershell csript và batch script
Dưới đây là chi tiết từng phần:

Phần 1: Lấy danh sách Services

1. Lấy danh sách của tất cả services đang được cài đặt


- Powershell

Copy
Get-Service | Select Name, DisplayName, Status, StartType

- Command prompt

Copy
Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Get-Service | Select Name, DisplayName, Status, StartType"

2. Lấy danh sách của những services đang chạy (Running)


- Powershell

Copy
Get-Service | Where {$_.Status -eq 'Running'} | Select Name, DisplayName, StartType

- Command prompt

Copy
Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Get-Service | Where {$_.Status -eq 'Running'} | Select Name, DisplayName, StartType"

3. Lấy danh sách của những service đã bị tắt (stopped)


- Powershell

Copy
Get-Service | Where {$_.Status -eq 'Stopped'}| Select Name, DisplayName, StartType

- Command prompt

Copy
Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Get-Service | Where {$_.Status -eq 'Stopped'} | Select Name, DisplayName, StartType"

Phần 2: Cấu hình Services

1. Tắt service đang chạy. Cấu hình Service status Running

- Powershell

Copy
Stop-Service Name/DisplayName

Ví dụ tắt service có tên Security Center

Copy
Stop-Service wscsvc

Hoặc ghi

Copy
Stop-Service 'Security Center'

- Command prompt

Copy
Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Stop-Service ServiceName/DisplayName"

Ví dụ tắt service có tên Security Center

Copy
Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Stop-Service wscsvc"

Hoặc ghi

Copy
Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Stop-Service 'Security Center'"

2. Bật service đã bị tắt. Cấu hình Service status Stopped

- Powershell

Copy
Start-Service Name/DisplayName

Ví dụ bật service có tên Security Center

Copy
Start-Service wscsvc

Hoặc ghi

Copy
Start-Service 'Security Center'

- Command prompt

Copy
Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Start-Service ServiceName/DisplayName"

Ví dụ tắt service có tên Security Center

Copy
Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Start-Service wscsvc"

Hoặc ghi

Copy
Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Start-Service 'Security Center'"

3. Cấu hình Startup type

- Powershell

Copy
Set-Service Name/DisplayName -StartupType Automatic (Delayed Start)/Automatic/Manual/Disabled

Ví dụ cấu hình service Security Center có Startup type bằng Disabled

Copy
Set-Service wscsvc -StartupType Disabled

Hoặc ghi

Copy
Set-Service 'Security Center' -StartupType Disabled

- Command prompt

Copy
Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Set-Service Name/DisplayName -StartupType Automatic (Delayed Start)/Automatic/Manual/Disabled"

Ví dụ cấu hình service Security Center có Startup type bằng Disabled

Copy
Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Set-Service wscsvc -StartupType Disabled"

Hoặc ghi

Copy
Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Set-Service 'Security Center' -StartupType Disabled"

4. Nâng cao

Bạn không thể bật lại service khi service này đang có Startup type bằng Disabled mà bạn phải dùng từng cú pháp như sau:

- Powershell

Copy
Get-WMIObject win32_service | Where {$_.Name -eq 'Name/DisplayName'}
Set-Service Name/DisplayName -StartupType Automatic (Delayed Start)/Automatic/Manual/Disabled
Start-Service Name/DisplayName

- Command prompt

Copy
Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Get-WMIObject win32_service | Where {$_.Name -eq 'Name/DisplayName'}"
Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Set-Service Name/DisplayName -StartupType Automatic (Delayed Start)/Automatic/Manual/Disabled"
Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Start-Service Name/DisplayName"

Ví dụ nếu service Security Center có status stopped và startup type disabled nếu muốn bật trở lại bạn phải dùng cú pháp như sau:

- Powershell

Copy
Get-WMIObject win32_service | Where {$_.Name -eq 'wscsvc'}
Set-Service wscsvc -StartupType Automatic
Start-Service wscsvc

- Command prompt

Copy
Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Get-WMIObject win32_service | Where {$_.Name -eq 'wscsvc'}"
Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Set-Service wscsvc -StartupType Automatic"
Powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Start-Service wscsvc"

Phần 3: Tạo powershell csript và batch script

1. Tạo Powershell script

1.1. Tạo Script tắt service đang chạy Stop-Service.ps1


Soạn nội dung bên dưới vào notepad và lưu lại với tên ví dụ Stop-Service.ps1 định dạng All files và Econding-ANSI

Copy
# Stop-Service
# Created by Nguyen Tuan
# Fb.com\kequaduongvodanh

If (!([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]"Administrator")) {
Start-Process powershell.exe "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `"$PSCommandPath`" $args" -Verb RunAs
Exit
}
$index=1
$Services=Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Running"}
#return entire listing of applications
    Write-Host "ID`t Service Name"
    ""
foreach ($Service in $Services)
{
Write-Host " $index`t $($Service.DisplayName)"
$index++
}
   
    Do
    {
        ""
        $IDs=Read-Host -Prompt "For stop the service please select ID and press enter"
    }
    While($IDs -eq "")
   
#check whether input values are correct
try
{
[int[]]$IDs=$IDs -split ","
}
catch
{
Write-warning -Message "wrong ID"
}

foreach ($ID in $IDs)
{
#check id is in the range
if ($ID -ge 1 -and $ID -le $Services.count)
{
$ID--
#Disable each service
$ServiceName=$Services[$ID].Name

Get-WMIObject win32_service | Where-Object {$_.Name -eq "$ServiceName"}
            Set-Service $ServiceName -StartupType disabled
            Stop-Service $ServiceName
}
else
{
""
            Write-warning -Message "wrong ID"
            ""
            $confirmation=Read-Host -Prompt "Do you want to continue stopping the service? (Y/N)"
            if ($confirmation -eq 'y' ) {
                Do
                {
                    Write-Host ""
                    $IDs=Read-Host -Prompt "Select ID and press enter"
                }
                While($IDs -eq "")
                #check whether input values are correct
            try
            {
            [int[]]$IDs=$IDs -split ","
            }
            catch
            {
            Write-warning -Message "wrong ID"
            }

            foreach ($ID in $IDs)
            {
            #check id is in the range
            if ($ID -ge 1 -and $ID -le $Services.count)
            {
            $ID--
            #Disable each service
            $ServiceName=$Services[$ID].Name

            Get-WMIObject win32_service | Where-Object {$_.Name -eq "$ServiceName"}
                        Set-Service $ServiceName -StartupType disabled
                        Stop-Service $ServiceName
            }
                }
           
    }
            else
            {
                exit
            }
        }
    Pause
    }

Khi tạo xong chuột phải tập tin script vừa tạo chọn Run with Powershell


Nếu muốn tắt dịch vụ nào chọn ID ví dụ 81 nhấn enter

Trường hợp nếu chọn ID mà không có trong danh sách sẽ hiện thông báo và hỏi có muốn tiếp tục không? Nếu chọn Y chương trình sẽ tiếp tục nếu nhấn N sẽ thoát chương trình.


1.2. Tạo Script bật service đang bị tắt Start-Service.ps1


Soạn nội dung bên dưới vào notepad và lưu lại với tên ví dụ Start-Service.ps1 định dạng All files và Econding-ANSI

Copy
# Start-Service
# Created by Nguyen Tuan
# Fb.com\kequaduongvodanh

If (!([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]"Administrator")) {
Start-Process powershell.exe "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `"$PSCommandPath`" $args" -Verb RunAs
Exit
}
$index=1
$Services=Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Stopped"}
#return entire listing of applications
    Write-Host "ID`t Service Name"
    ""
foreach ($Service in $Services)
{
Write-Host " $index`t $($Service.DisplayName)"
$index++
}
   
    Do
    {
        ""
        $IDs=Read-Host -Prompt "For start the service please select ID and press enter"
    }
    While($IDs -eq "")
   
#check whether input values are correct
try
{
[int[]]$IDs=$IDs -split ","
}
catch
{
Write-warning -Message "wrong ID"
}

foreach ($ID in $IDs)
{
#check id is in the range
if ($ID -ge 1 -and $ID -le $Services.count)
{
$ID--
#Disable each service
$ServiceName=$Services[$ID].Name

Get-WMIObject win32_service | Where-Object {$_.Name -eq "$ServiceName"}
            Set-Service $ServiceName -StartupType automatic
            Start-Service $ServiceName
}
else
{
""
            Write-warning -Message "wrong ID"
            ""
            $confirmation=Read-Host -Prompt "Do you want to continue starting the service? (Y/N)"
            if ($confirmation -eq 'y' ) {
                Do
                {
                    Write-Host ""
                    $IDs=Read-Host -Prompt "Select ID and press enter"
                }
                While($IDs -eq "")
                #check whether input values are correct
            try
            {
            [int[]]$IDs=$IDs -split ","
            }
            catch
            {
            Write-warning -Message "wrong ID"
            }

            foreach ($ID in $IDs)
            {
            #check id is in the range
            if ($ID -ge 1 -and $ID -le $Services.count)
            {
            $ID--
            #Disable each service
            $ServiceName=$Services[$ID].Name

            Get-WMIObject win32_service | Where-Object {$_.Name -eq "$ServiceName"}
                        Set-Service $ServiceName -StartupType automatic
                        Start-Service $ServiceName
            }
                }
           
    }
            else
            {
                exit
            }
        }
    Pause
    }

Khi tạo xong chuột phải tập tin script vừa tạo chọn Run with Powershell


Nếu muốn tắt dịch vụ nào chọn ID ví dụ 139 nhấn enter

Trường hợp nếu chọn ID mà không có trong danh sách sẽ hiện thông báo và hỏi có muốn tiếp tục không? Nếu chọn Y chương trình sẽ tiếp tục nếu nhấn N sẽ thoát chương trình.


2. Tạo batch file


Bạn có thể tạo một tập tin batch kết hợp với cả hai tập tin powershell Start-Service.ps1 và Stop-Service.ps1. Soạn nội dung bên dưới vào notepad và lưu lại với tên ví dụ Service-Configuration.cmd định dạng All files và Econding-ANSI

Copy
@echo off
title Service Configuration
color 3f
cd /d %~dp0
:: --------------------------------------------------

:permission
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"
if "%errorlevel%" NEQ "0" (
echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
"%temp%\getadmin.vbs" & exit
)
if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"
:: --------------------------------------------------

:Menu
cls
echo.
echo.Main menu
echo.
echo. ID Option
echo.
echo. A Start-Service
echo. B Stop-Service
echo.

choice /c ABC /n /m "For Start-Service press A, Stop-Service fress B, if not press C for exit the program: "
if %errorlevel% EQU 1 goto Start-Service
if %errorlevel% EQU 2 goto Stop-Service
if %errorlevel% EQU 3 goto Close
:: --------------------------------------------------

:Start-Service
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0\Start-Service.ps1'"
cls
choice /c ABC /n /m "For continue Start-Service press A, press B return Main menu, if not press C for exit the program: "
if %errorlevel% EQU 1 goto Start-Service
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
if %errorlevel% EQU 3 goto Close
:: --------------------------------------------------

:Stop-Service
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0\Stop-Service.ps1'"
cls
choice /c ABC /n /m "For continue Stop-Service press A, press B return Main menu, if not press C for exit the program: "
if %errorlevel% EQU 1 goto Stop-Service
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
if %errorlevel% EQU 3 goto Close
:: --------------------------------------------------

:Close
cls
echo.The program will be closed after 15 seconds.
echo.Thank you for using my program.
echo.Any details please contact me through: fb.com/kequaduongvodanh
echo.Goodbye and see you again!
timeout /t 15 /nobreak
exit
:: --------------------------------------------------

Khi tạo tâp tin batch bạn tạo mới một thư mục lấy tên ví dụ Service-configuration rồi lưu cả 3 tập tin Service-configuration.cmd, Start-Service.ps1, và Stop-Service.ps1 vào trong thư mục này


Khi tạo xong chuột có thể nhấp đúp chuột vào tập tin batch bắt đầu cấu hình service


Cuối cùng nếu bạn thấy code trên phức tạp quá bạn có thể tải code được mình tạo sẵn: https://app.box.com/s/qc4ij56qb18e8ybva7zkxqsj0w818ygp
Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn
Bài viết này có hữu ích không?