Hướng dẫn cấu hình sao chép và thực thi tệp tự động trong suốt quá trình cài đặt Windows

Trong Windows 10 hay các hệ điều hành Windows trở về trước Microsoft đã lập trình cài đặt tự động sao chép thư mục hoặc tập tin từ usb/dvd cài đặt đến đường dẫn phân vùng hệ thống hoặc các thư mục trong phân vùng đó thông qua một thư mục có tên $OEM$ nằm trong thư mục sources của usb/dvd.Bạn lưu ý thư mục $OEM$ sẽ không có sẵn trong thư mục sources của bộ cài ISO mà phải tạo mới và lưu trong đó để trong quá trình cài đặt Windows sẽ tự tìm đến thư mục $OEM$ của usb/dvd mà dựa vào đó sao chép các thư mục hoặc tập tin mà bạn đặt trong thư mục này.

Dưới đây mình sẽ trình bày cấu trúc đường dẫn của nó trong thư mục $OEM$

Đầu tiên để sao chép được thì bạn phải tạo mới thư mục tên $OEM$ trong thư mục sources trước. Trong thư mục này có 4 thư mục chính mà bạn cần biết đó là các thư mục $$$1$docs$progs


Giải thích các thư mục trên như sau:

$1: đường dẫn đến phân vùng hệ thống thường là ổ C hoặc %system%
$$: đường dẫn đến thư mục Windows trong ổ C viết theo đường dẫn là C:\Windows hoặc %windir%
$docs: đường dẫn đến thư mục Documents trong ổ C
$progs: đường dẫn đến thư mục Program File trong ổ C

Như vậy nếu muốn thiết lập thư mục hoặc tập tin cần sao chép đến đường dẫn trên thì bạn làm như sau:

Ví dụ mình muốn sao chép thư mục Packages trong đó có lưu các bản cập nhật mình sẽ đặt thư mục này vào thư mục $1


Mình muốn sao chép các tệp vào thư mục INF và thư mục Panther của thư mục Windows trong ổ C do đó mình sẽ tạo mới các thư mục INFPanther trong thư mục $$ và trong thư mục INF mình đặt tệp dạng driver .inf và thư mục Panther mình đặt tập tin cài đặt tự động Unattend.xml


Mở rộng giả sử mình muốn sao chép tệp ảnh vào thư mục oobe trong thư mục System32 của thư mục Widows theo đường dẫn C:\Windows\System32\oobe mình sẽ tạo mới thư mục System32 vào thư mục $$ và trong thư mục System32 mình lại tạo mới thư mục tên oobe và lưu tệp hình ảnh vào thư mục này


Mình sẽ mô tả bằng sơ đồ hình cây dưới đây cho bạn dễ hình dung

Copy
usb drive
    sources
          $OEM$
              $$
                 INF
                     oem1.inf
                     oem2.inf
                 Panther
                     Unattend.xml
                 Setup
                     Scripts
                         SetupComplete.cmd
                 System32
                     oobe
                         OEMWallapaper.png
                         OEMLogo.bmp
                 S1
                     Packages
                         microsoft-windows-netfx3-ondemand-package~31bf3856ad364e35~amd64~~.cab
                         winrar-x64.exe
                     Users
                         Default
                             AppData
                                 Local
                                     Microsoft
                                         Windows
                                             Shell
                                                 LayoutModification.xml
                             Desktop
                                 Windows 10 Tweaker
                                     Windows_10_Tweaker.cmd

Mục đích chính khi sao chép các thư mục này là để thưc thi quá trình trong khi cài đặt, giả sử bạn muốn cài đặt driver tự động thì bạn phải sao chép các tệp driver (.inf) vào thư mục INF của thư mục Windows, bạn muốn sau khi cài đặt sẽ đăng nhập tự động bỏ qua các bước thiết lập tài khoản thì bạn cần phải có tập tin cấu hình tự động Unattend.xml trong thư mục Panther của thư mục Windows.

Hướng dẫn thực thi tệp trong suốt quá trình cài đặt


Đầu tiên mình sẽ thực thi các tệp trong thư mục Packages trong đó có lưu 2 tệp:

Copy
microsoft-windows-netfx3-ondemand-package~31bf3856ad364e35~amd64~~.cab
winrar-x64.exe

Như vậy mình cần sử dụng lệnh command để thực thi 2 tệp này và mình sẽ viết lệnh trong nội dung của tệp SetupComplete.cmd lưu trong thư mục Scripts

Copy
Dism /Online /Add-Package /PackagePath:C:\Packages\microsoft-windows-netfx3-ondemand-package~31bf3856ad364e35~amd64~~.cab /Quiet /NoRestart
Start /wait C:\Packages\winrar-x64.exe /s

Kết hợp mình sẽ gỡ bỏ ứng dụng Feedback Hub bằng lệnh sau áp dụng Windows 10, version 1809

Copy
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.WindowsFeedbackHub_2018.822.2.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

Danh sách PackageName của ứng dụng thuộc StoreApps trong Windows 10, version 1809

Copy
PackageName
-----------
Microsoft.BingWeather_4.26.12153.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.DesktopAppInstaller_2018.720.2137.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.GetHelp_10.1706.12332.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.Getstarted_6.14.12121.1000_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.HEIFImageExtension_1.0.11792.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Microsoft.Messaging_2018.727.1430.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.Microsoft3DViewer_5.1807.6012.1000_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2018.614.804.1000_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.2.8172.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.MicrosoftStickyNotes_2.1.18.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.MixedReality.Portal_2000.18090.1131.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.MSPaint_5.1809.1017.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.Office.OneNote_16001.10730.20033.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.OneConnect_5.1807.1991.1000_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.People_2018.905.522.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.Print3D_3.1.2612.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.ScreenSketch_2018.817.530.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.SkypeApp_14.30.73.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c
Microsoft.StorePurchaseApp_11808.1001.413.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.VP9VideoExtensions_1.0.12611.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Microsoft.Wallet_2.2.18179.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.WebMediaExtensions_1.0.12341.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.WebpImageExtension_1.0.11551.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Microsoft.Windows.Photos_2018.18081.14710.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.WindowsAlarms_2018.904.600.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.WindowsCalculator_2018.904.536.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.WindowsCamera_2018.426.90.1000_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
microsoft.windowscommunicationsapps_16005.10827.20137.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.WindowsFeedbackHub_2018.822.2.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.WindowsMaps_2018.817.1649.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.WindowsSoundRecorder_2018.904.546.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.WindowsStore_11809.1001.813.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.Xbox.TCUI_1.11.29001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.XboxApp_44.44.7002.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.XboxGameOverlay_1.34.5003.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.XboxGamingOverlay_2.21.25005.1000_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.XboxIdentityProvider_12.45.6001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay_1.21.13002.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.YourPhone_2018.925.223.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.ZuneMusic_2019.18091.10321.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.ZuneVideo_2019.18082.10311.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

Sử dụng lệnh sau để gỡ bỏ ứng dụng

Copy
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:PackageName

Tệp SetupComplete.cmd tham khảo:

Copy
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v ConsentPromptBehaviorAdmin /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v PromptOnSecureDesktop /t REG_DWORD /d 0 /f
Dism /Online /Add-Package /PackagePath:C:\Packages\microsoft-windows-netfx3-ondemand-package~31bf3856ad364e35~amd64~~.cab /Quiet /NoRestart
Start /wait C:\Packages\winrar-x64.exe /s
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.WindowsFeedbackHub_2018.822.2.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.Wallet_2.2.18179.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.2.8172.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
del /Q /F C:\windows\panther\unattend.xml
del /Q /F C:\windows\panther\unattendgc\setupact.log
rd /s /q C:\Packages
rd /s /q C:\Windows\Setup\Scripts

Tạo tệp LayoutModification.xml, tệp này có tác dụng ghim ứng dụng vào Start menu

Copy
<LayoutModificationTemplate xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout" xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout" Version="1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/LayoutModification">
  <LayoutOptions StartTileGroupCellWidth="6" />
  <DefaultLayoutOverride>
    <StartLayoutCollection>
      <defaultlayout:StartLayout GroupCellWidth="6">
        <start:Group Name="Create">
          <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.Calendar" />
          <start:Tile Size="2x2" Column="2" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.MSPaint_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.MSPaint" />
          <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe!microsoft.onenoteim" />
          <start:Tile Size="4x2" Column="2" Row="0" AppUserModelID="microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.Mail" />
          <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.MicrosoftOfficeHub_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.MicrosoftOfficeHub" />
        </start:Group>
        <start:Group Name="Play">
          <start:Tile Size="1x1" Column="2" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.ZuneVideo" />
          <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.XboxApp_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.XboxApp" />
          <start:Tile Size="1x1" Column="3" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.ZuneMusic" />
          <start:Tile Size="1x1" Column="2" Row="1" AppUserModelID="Microsoft.WindowsCalculator_8wekyb3d8bbwe!App" />
          <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe!App" />
          <start:Tile Size="1x1" Column="3" Row="1" AppUserModelID="Microsoft.WindowsMaps_8wekyb3d8bbwe!App" />
        </start:Group>
        <start:Group Name="Explore">
          <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge" />
          <start:Tile Size="4x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe!App" />
        </start:Group>
        <start:Group Name="">
          <start:Tile Size="2x2" Column="2" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.MSPaint_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.MSPaint" />
        </start:Group>
      </defaultlayout:StartLayout>
    </StartLayoutCollection>
  </DefaultLayoutOverride>
</LayoutModificationTemplate>

Tạo tệp trả lời tự động Unattend.xml

Copy
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
  <settings pass="specialize">
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <OEMInformation>
        <Manufacturer>Hewlett-Packard©</Manufacturer>
        <SupportHours>8:AM-6:PM All Days</SupportHours>
        <SupportPhone>+123 345 678</SupportPhone>
        <SupportURL>http://www8.hp.com/vn/en/contact-hp/support.html</SupportURL>
        <Model>HP ProBook 4430s</Model>
        <Logo>%windir%\system32\oobe\OEMLogo.bmp</Logo>
      </OEMInformation>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <OEMInformation>
        <Manufacturer>Hewlett-Packard©</Manufacturer>
        <SupportHours>8:AM-6:PM All Days</SupportHours>
        <SupportPhone>+123 345 678</SupportPhone>
        <SupportURL>http://www8.hp.com/vn/en/contact-hp/support.html</SupportURL>
        <Model>HP ProBook 4430s</Model>
        <Logo>%windir%\system32\oobe\OEMLogo.bmp</Logo>
      </OEMInformation>
    </component>
  </settings>
  <settings pass="oobeSystem">
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <FirstLogonCommands>
        <SynchronousCommand wcm:action="add">
          <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SilentInstalledAppsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
          <Order>1</Order>
          <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
        </SynchronousCommand>
        <SynchronousCommand wcm:action="add">
          <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SystemPaneSuggestionsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
          <Order>2</Order>
          <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
        </SynchronousCommand>
        <SynchronousCommand wcm:action="add">
          <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SubscribedContent-338388Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
          <Order>3</Order>
          <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
        </SynchronousCommand>
        <SynchronousCommand wcm:action="add">
          <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SubscribedContent-338393Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
          <Order>4</Order>
          <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
        </SynchronousCommand>
        <SynchronousCommand wcm:action="add">
          <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "ShowSyncProviderNotifications" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
          <Order>5</Order>
          <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
        </SynchronousCommand>
        <SynchronousCommand wcm:action="add">
          <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "HideRecentlyAddedApps" /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine>
          <Order>6</Order>
          <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
        </SynchronousCommand>
      </FirstLogonCommands>
      <Themes>
        <DesktopBackground>C:\Windows\System32\oobe\OEMWallapaper.png</DesktopBackground>
        <ThemeName>OEM Theme</ThemeName>
      </Themes>
      <TaskbarLinks>
        <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk</Link0>
        <Link1>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link1>
      </TaskbarLinks>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <FirstLogonCommands>
      <SynchronousCommand wcm:action="add">
        <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SilentInstalledAppsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
        <Order>1</Order>
        <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
      </SynchronousCommand>
      <SynchronousCommand wcm:action="add">
        <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SystemPaneSuggestionsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
        <Order>2</Order>
        <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
      </SynchronousCommand>
      <SynchronousCommand wcm:action="add">
        <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SubscribedContent-338388Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
        <Order>3</Order>
        <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
      </SynchronousCommand>
      <SynchronousCommand wcm:action="add">
        <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SubscribedContent-338393Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
        <Order>4</Order>
        <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
      </SynchronousCommand>
      <SynchronousCommand wcm:action="add">
        <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "ShowSyncProviderNotifications" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
        <Order>5</Order>
        <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
      </SynchronousCommand>
      <SynchronousCommand wcm:action="add">
        <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "HideRecentlyAddedApps" /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine>
        <Order>6</Order>
        <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
      </SynchronousCommand>
      </FirstLogonCommand
      <Themes>
        <DesktopBackground>C:\Windows\System32\oobe\OEMWallapaper.png</DesktopBackground>
        <ThemeName>OEM Theme</ThemeName>
      </Themes>
      <TaskbarLinks>
        <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk</Link0>
        <Link1>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link1>
      </TaskbarLinks>
    </component>
  </settings>
</unattend>

Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn
Bài viết này có hữu ích không?