Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Hướng dẫn cấu hình sao chép và thực thi tệp tự động trong suốt quá trình cài đặt Windows

          Trong Windows 10 hay các hệ điều hành Windows trở về trước Microsoft đã lập trình cài đặt tự động sao chép thư mục hoặc tập tin từ usb/dvd cài đặt đến đường dẫn phân vùng hệ thống hoặc các thư mục trong phân vùng đó thông qua một thư mục có tên $OEM$ nằm trong thư mục sources của usb/dvd.          Bạn lưu ý thư mục $OEM$ sẽ không có sẵn trong thư mục sources của bộ cài ISO mà phải tạo mới và lưu trong đó để trong quá trình cài đặt Windows sẽ tự tìm đến thư mục $OEM$ của usb/dvd mà dựa vào đó sao chép các thư mục hoặc tập tin mà bạn đặt trong thư mục này.

          Dưới đây mình sẽ trình bày cấu trúc đường dẫn của nó trong thư mục $OEM$

          Đầu tiên để sao chép được thì bạn phải tạo mới thư mục tên $OEM$ trong thư mục sources trước. Trong thư mục này có 4 thư mục chính mà bạn cần biết đó là các thư mục $$$1$docs$progs


          Giải thích các thư mục trên như sau:

          $1: đường dẫn đến phân vùng hệ thống thường là ổ C hoặc %system%
          $$: đường dẫn đến thư mục Windows trong ổ C viết theo đường dẫn là C:\Windows hoặc %windir%
          $docs: đường dẫn đến thư mục Documents trong ổ C
          $progs: đường dẫn đến thư mục Program File trong ổ C

          Như vậy nếu muốn thiết lập thư mục hoặc tập tin cần sao chép đến đường dẫn trên thì bạn làm như sau:

          Ví dụ mình muốn sao chép thư mục Packages trong đó có lưu các bản cập nhật mình sẽ đặt thư mục này vào thư mục $1


          Mình muốn sao chép các tệp vào thư mục INF và thư mục Panther của thư mục Windows trong ổ C do đó mình sẽ tạo mới các thư mục INFPanther trong thư mục $$ và trong thư mục INF mình đặt tệp dạng driver .inf và thư mục Panther mình đặt tập tin cài đặt tự động Unattend.xml


          Mở rộng giả sử mình muốn sao chép tệp ảnh vào thư mục oobe trong thư mục System32 của thư mục Widows theo đường dẫn C:\Windows\System32\oobe mình sẽ tạo mới thư mục System32 vào thư mục $$ và trong thư mục System32 mình lại tạo mới thư mục tên oobe và lưu tệp hình ảnh vào thư mục này


          Mình sẽ mô tả bằng sơ đồ hình cây dưới đây cho bạn dễ hình dung

          Copy
          usb drive
              sources
                    $OEM$
                        $$
                           INF
                               oem1.inf
                               oem2.inf
                           Panther
                               Unattend.xml
                           Setup
                               Scripts
                                   SetupComplete.cmd
                           System32
                               oobe
                                   OEMWallapaper.png
                                   OEMLogo.bmp
                           S1
                               Packages
                                   microsoft-windows-netfx3-ondemand-package~31bf3856ad364e35~amd64~~.cab
                                   winrar-x64.exe
                               Users
                                   Default
                                       AppData
                                           Local
                                               Microsoft
                                                   Windows
                                                       Shell
                                                           LayoutModification.xml
                                       Desktop
                                           Windows 10 Tweaker
                                               Windows_10_Tweaker.cmd

          Mục đích chính khi sao chép các thư mục này là để thưc thi quá trình trong khi cài đặt, giả sử bạn muốn cài đặt driver tự động thì bạn phải sao chép các tệp driver (.inf) vào thư mục INF của thư mục Windows, bạn muốn sau khi cài đặt sẽ đăng nhập tự động bỏ qua các bước thiết lập tài khoản thì bạn cần phải có tập tin cấu hình tự động Unattend.xml trong thư mục Panther của thư mục Windows.

          Hướng dẫn thực thi tệp trong suốt quá trình cài đặt


          Đầu tiên mình sẽ thực thi các tệp trong thư mục Packages trong đó có lưu 2 tệp:

          Copy
          microsoft-windows-netfx3-ondemand-package~31bf3856ad364e35~amd64~~.cab
          winrar-x64.exe

          Như vậy mình cần sử dụng lệnh command để thực thi 2 tệp này và mình sẽ viết lệnh trong nội dung của tệp SetupComplete.cmd lưu trong thư mục Scripts

          Copy
          Dism /Online /Add-Package /PackagePath:C:\Packages\microsoft-windows-netfx3-ondemand-package~31bf3856ad364e35~amd64~~.cab /Quiet /NoRestart
          Start /wait C:\Packages\winrar-x64.exe /s

          Kết hợp mình sẽ gỡ bỏ ứng dụng Feedback Hub bằng lệnh sau áp dụng Windows 10, version 1809

          Copy
          Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.WindowsFeedbackHub_2018.822.2.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

          Danh sách PackageName của ứng dụng thuộc StoreApps trong Windows 10, version 1809

          Copy
          PackageName
          -----------
          Microsoft.BingWeather_4.26.12153.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.DesktopAppInstaller_2018.720.2137.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.GetHelp_10.1706.12332.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.Getstarted_6.14.12121.1000_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.HEIFImageExtension_1.0.11792.0_x64__8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.Messaging_2018.727.1430.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.Microsoft3DViewer_5.1807.6012.1000_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2018.614.804.1000_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.2.8172.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.MicrosoftStickyNotes_2.1.18.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.MixedReality.Portal_2000.18090.1131.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.MSPaint_5.1809.1017.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.Office.OneNote_16001.10730.20033.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.OneConnect_5.1807.1991.1000_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.People_2018.905.522.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.Print3D_3.1.2612.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.ScreenSketch_2018.817.530.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.SkypeApp_14.30.73.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c
          Microsoft.StorePurchaseApp_11808.1001.413.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.VP9VideoExtensions_1.0.12611.0_x64__8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.Wallet_2.2.18179.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.WebMediaExtensions_1.0.12341.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.WebpImageExtension_1.0.11551.0_x64__8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.Windows.Photos_2018.18081.14710.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.WindowsAlarms_2018.904.600.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.WindowsCalculator_2018.904.536.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.WindowsCamera_2018.426.90.1000_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          microsoft.windowscommunicationsapps_16005.10827.20137.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.WindowsFeedbackHub_2018.822.2.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.WindowsMaps_2018.817.1649.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.WindowsSoundRecorder_2018.904.546.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.WindowsStore_11809.1001.813.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.Xbox.TCUI_1.11.29001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.XboxApp_44.44.7002.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.XboxGameOverlay_1.34.5003.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.XboxGamingOverlay_2.21.25005.1000_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.XboxIdentityProvider_12.45.6001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay_1.21.13002.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.YourPhone_2018.925.223.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.ZuneMusic_2019.18091.10321.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Microsoft.ZuneVideo_2019.18082.10311.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

          Sử dụng lệnh sau để gỡ bỏ ứng dụng

          Copy
          Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:PackageName

          Tệp SetupComplete.cmd tham khảo:

          Copy
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v ConsentPromptBehaviorAdmin /t REG_DWORD /d 0 /f
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v PromptOnSecureDesktop /t REG_DWORD /d 0 /f
          Dism /Online /Add-Package /PackagePath:C:\Packages\microsoft-windows-netfx3-ondemand-package~31bf3856ad364e35~amd64~~.cab /Quiet /NoRestart
          Start /wait C:\Packages\winrar-x64.exe /s
          Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.WindowsFeedbackHub_2018.822.2.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.Wallet_2.2.18179.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.2.8172.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
          del /Q /F C:\windows\panther\unattend.xml
          del /Q /F C:\windows\panther\unattendgc\setupact.log
          rd /s /q C:\Packages
          rd /s /q C:\Windows\Setup\Scripts

          Tạo tệp LayoutModification.xml, tệp này có tác dụng ghim ứng dụng vào Start menu

          Copy
          <LayoutModificationTemplate xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout" xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout" Version="1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/LayoutModification">
            <LayoutOptions StartTileGroupCellWidth="6" />
            <DefaultLayoutOverride>
              <StartLayoutCollection>
                <defaultlayout:StartLayout GroupCellWidth="6">
                  <start:Group Name="Create">
                    <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.Calendar" />
                    <start:Tile Size="2x2" Column="2" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.MSPaint_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.MSPaint" />
                    <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe!microsoft.onenoteim" />
                    <start:Tile Size="4x2" Column="2" Row="0" AppUserModelID="microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.Mail" />
                    <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.MicrosoftOfficeHub_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.MicrosoftOfficeHub" />
                  </start:Group>
                  <start:Group Name="Play">
                    <start:Tile Size="1x1" Column="2" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.ZuneVideo" />
                    <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.XboxApp_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.XboxApp" />
                    <start:Tile Size="1x1" Column="3" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.ZuneMusic" />
                    <start:Tile Size="1x1" Column="2" Row="1" AppUserModelID="Microsoft.WindowsCalculator_8wekyb3d8bbwe!App" />
                    <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe!App" />
                    <start:Tile Size="1x1" Column="3" Row="1" AppUserModelID="Microsoft.WindowsMaps_8wekyb3d8bbwe!App" />
                  </start:Group>
                  <start:Group Name="Explore">
                    <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge" />
                    <start:Tile Size="4x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe!App" />
                  </start:Group>
                  <start:Group Name="">
                    <start:Tile Size="2x2" Column="2" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.MSPaint_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.MSPaint" />
                  </start:Group>
                </defaultlayout:StartLayout>
              </StartLayoutCollection>
            </DefaultLayoutOverride>
          </LayoutModificationTemplate>

          Tạo tệp trả lời tự động Unattend.xml

          Copy
          <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
          <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
            <settings pass="specialize">
              <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                <OEMInformation>
                  <Manufacturer>Hewlett-Packard©</Manufacturer>
                  <SupportHours>8:AM-6:PM All Days</SupportHours>
                  <SupportPhone>+123 345 678</SupportPhone>
                  <SupportURL>http://www8.hp.com/vn/en/contact-hp/support.html</SupportURL>
                  <Model>HP ProBook 4430s</Model>
                  <Logo>%windir%\system32\oobe\OEMLogo.bmp</Logo>
                </OEMInformation>
              </component>
              <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                <OEMInformation>
                  <Manufacturer>Hewlett-Packard©</Manufacturer>
                  <SupportHours>8:AM-6:PM All Days</SupportHours>
                  <SupportPhone>+123 345 678</SupportPhone>
                  <SupportURL>http://www8.hp.com/vn/en/contact-hp/support.html</SupportURL>
                  <Model>HP ProBook 4430s</Model>
                  <Logo>%windir%\system32\oobe\OEMLogo.bmp</Logo>
                </OEMInformation>
              </component>
            </settings>
            <settings pass="oobeSystem">
              <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                <FirstLogonCommands>
                  <SynchronousCommand wcm:action="add">
                    <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SilentInstalledAppsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
                    <Order>1</Order>
                    <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
                  </SynchronousCommand>
                  <SynchronousCommand wcm:action="add">
                    <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SystemPaneSuggestionsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
                    <Order>2</Order>
                    <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
                  </SynchronousCommand>
                  <SynchronousCommand wcm:action="add">
                    <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SubscribedContent-338388Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
                    <Order>3</Order>
                    <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
                  </SynchronousCommand>
                  <SynchronousCommand wcm:action="add">
                    <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SubscribedContent-338393Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
                    <Order>4</Order>
                    <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
                  </SynchronousCommand>
                  <SynchronousCommand wcm:action="add">
                    <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "ShowSyncProviderNotifications" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
                    <Order>5</Order>
                    <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
                  </SynchronousCommand>
                  <SynchronousCommand wcm:action="add">
                    <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "HideRecentlyAddedApps" /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine>
                    <Order>6</Order>
                    <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
                  </SynchronousCommand>
                </FirstLogonCommands>
                <Themes>
                  <DesktopBackground>C:\Windows\System32\oobe\OEMWallapaper.png</DesktopBackground>
                  <ThemeName>OEM Theme</ThemeName>
                </Themes>
                <TaskbarLinks>
                  <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk</Link0>
                  <Link1>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link1>
                </TaskbarLinks>
              </component>
              <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                <FirstLogonCommands>
                <SynchronousCommand wcm:action="add">
                  <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SilentInstalledAppsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
                  <Order>1</Order>
                  <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
                </SynchronousCommand>
                <SynchronousCommand wcm:action="add">
                  <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SystemPaneSuggestionsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
                  <Order>2</Order>
                  <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
                </SynchronousCommand>
                <SynchronousCommand wcm:action="add">
                  <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SubscribedContent-338388Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
                  <Order>3</Order>
                  <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
                </SynchronousCommand>
                <SynchronousCommand wcm:action="add">
                  <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SubscribedContent-338393Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
                  <Order>4</Order>
                  <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
                </SynchronousCommand>
                <SynchronousCommand wcm:action="add">
                  <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v "ShowSyncProviderNotifications" /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
                  <Order>5</Order>
                  <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
                </SynchronousCommand>
                <SynchronousCommand wcm:action="add">
                  <CommandLine>reg add "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "HideRecentlyAddedApps" /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine>
                  <Order>6</Order>
                  <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
                </SynchronousCommand>
                </FirstLogonCommand
                <Themes>
                  <DesktopBackground>C:\Windows\System32\oobe\OEMWallapaper.png</DesktopBackground>
                  <ThemeName>OEM Theme</ThemeName>
                </Themes>
                <TaskbarLinks>
                  <Link0>%allusersprofile%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk</Link0>
                  <Link1>%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk</Link1>
                </TaskbarLinks>
              </component>
            </settings>
          </unattend>

          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn