Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Danh sách ứng dụng mặc định trong Windows 10, version 1809

          Dưới đây là danh sách tổng hợp các ứng dụng mặc định trong Windows 10, version 1809 bao gồm Tên hiển thị, Name và AppUserModelId của ứng dụng

          Lợi ích khi bạn biết được Name của ứng dụng bạn có thể gỡ bỏ ứng dụng đó bằng powershell còn khi bạn biết AppUserModelId bạn có thể chạy được ứng dụng bằng lệnh run command hoặc cấu hình ghim ứng dụng vào Start menu hoặc Taskbar


          Lưu ý: Có một vài ứng dụng mặc định không chạy cho nên mình loại bỏ không thêm vào

          Danh sách tên ứng dụng trong Windows 10, version 1809

          Nhóm WindowsApps hay StoreApps Ứng dụng được tải về từ Store

          Tên ứng dụngName
          Microsoft NewsMicrosoft.BingNews
          WeatherMicrosoft.BingWeather
          App InstallerMicrosoft.DesktopAppInstaller
          Get HelpMicrosoft.GetHelp
          TipsMicrosoft.Getstarted
          MessagingMicrosoft.Messaging
          Mixed Reality ViewerMicrosoft.Microsoft3DViewer
          My OfficeMicrosoft.MicrosoftOfficeHub
          Sticky NotesMicrosoft.MicrosoftStickyNotes
          Paint 3DMicrosoft.MSPaint
          OneNoteMicrosoft.Office.OneNote
          Mobile PlansMicrosoft.OneConnect
          PeopleMicrosoft.People
          Print 3DMicrosoft.Print3D
          Remote DesktopMicrosoft.RemoteDesktop
          Snip & SketchMicrosoft.ScreenSketch
          SkypeMicrosoft.SkypeApp
          Microsoft PayMicrosoft.Wallet
          PhotosMicrosoft.Windows.Photos
          Video EditorMicrosoft.Windows.Photos
          Alarms & ClockMicrosoft.WindowsAlarms
          CalculatorMicrosoft.WindowsCalculator
          CameraMicrosoft.WindowsCamera
          Feedback HubMicrosoft.WindowsFeedbackHub
          MapsMicrosoft.WindowsMaps
          Voice RecorderMicrosoft.WindowsSoundRecorder
          Microsoft StoreMicrosoft.WindowsStore
          Mail & Calendarmicrosoft.windowscommunicationsapps
          XboxMicrosoft.XboxApp
          Game barMicrosoft.XboxGamingOverlay
          Xbox Identity ProviderMicrosoft.XboxIdentityProvider
          Xbox LiveMicrosoft.Xbox.TCUI
          SolitaireCollectionMicrosoft.MicrosoftSolitaireCollection
          Groove MusicMicrosoft.ZuneMusic
          Movies & TVMicrosoft.ZuneVideo
          Your PhoneMicrosoft.YourPhone

          Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng Store Apps

          Khi có tên của ứng dụng sử dụng lệnh sau gỡ ứng dụng cho tất cả tài khoản đang sử dụng trong Windows 10.

          Copy
          Get-AppxPackage -AllUsers *Name* | Remove-AppxPackage

          Ví dụ gỡ ứng dụng App Installer sử dụng lệnh sau:

          Copy
          Get-AppxPackage -AllUsers *Microsoft.DesktopAppInstaller* | Remove-AppxPackage

          Trong trường hợp bạn không có nhu cầu cài đặt lại ứng dụng sau khi đã gỡ bỏ, bạn có thể gỡ gói luôn cài đặt ứng dụng được gọi ProvisionedAppxPackage, trước hết bạn cần xác định được tên gói bằng cách sử dụng lệnh sau:

          Copy
          Get-ProvisionedAppxPackage -Online | Select PackageName

          Hoặc bạn có thể xuất danh sách tên ứng dụng vào notepad, ví dụ:

          Copy
          Get-ProvisionedAppxPackage -Online | Select PackageName >>C:\PackageName.txt

          Khi có tên gói sử dụng lệnh sau gỡ bỏ:

          Copy
          Remove-AppxProvisionedPackage -Online -Package "PackageName"

          Ví dụ gỡ gói cài đặt ứng dụng App Installer

          Copy
          Remove-AppxProvisionedPackage -Online -Package "Microsoft.DesktopAppInstaller_2018.402.2359.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe"

          Nhóm SystemApps Ứng dụng hệ thống

          Tên ứng dụngName
          Microsoft AccountMicrosoft.AccountsControl
          Work or school accountMicrosoft.AAD.BrokerPlugin
          Assigned Access Lock appMicrosoft.Windows.AssignedAccessLockApp
          Windows Hello SetupMicrosoft.BioEnrollment
          ConnectMicrosoft.PPIProjection
          CortanaMicrosoft.Windows.Cortana
          Desktop App Web ViewerMicrosoft.Win32WebViewHost
          AsyncTextServiceMicrosoft.AsyncTextService
          File Explorerc5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515
          App ResolverE2A4F912-2574-4A75-9BB0-0D023378592B
          Add Folder Suggesstions dialogF46D4000-FD22-4DB4-AC8E-4E1DDDE828FE
          Email and accountsMicrosoft.AccountsControl
          Windows Default Lock ScreenMicrosoft.LockApp
          Microsoft EdgeMicrosoft.MicrosoftEdge
          PrintDialogWindows.PrintDialog
          PinningConfirmationDialogMicrosoft.Windows.PinningConfirmationDialog
          Windows Barcode PreviewWindows.CBSPreview
          Microsoft family featuresMicrosoft.Windows.ParentalControls
          NetworkUX - Network Connection FlowMicrosoft.Windows.OOBENetworkConnectionFlow
          Captive Portal FlowMicrosoft.Windows.OOBENetworkCaptivePortal
          Narrator QuickStartMicrosoft.Windows.NarratorQuickStart
          CapturePickerMicrosoft.Windows.CapturePicker
          Settingswindows.immersivecontrolpanel
          Windows SecurityMicrosoft.Windows.SecHealthUI
          Window Defender SmartScreenMicrosoft.Windows.Apprep.ChxApp
          Safely Remove DeviceMicrosoft.Windows.XGpuEjectDialog
          Take a TestMicrosoft.Windows.SecureAssessmentBrowser
          Xbox Game UIMicrosoft.XboxGameCallableUI

          Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng hệ thống System Apps

          Các bạn xem bài viết mình viết rất chi tiết: Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng hoặc tính năng hệ thống trong Windows 10

          Hướng dẫn cấu hình AppUserModelId của ứng dụng

          Khi bạn biết được AppUserModelId của ứng dụng sẽ giúp bạn có những tùy chọn sau đây:

          + Chạy ứng dụng trong hộp thoại Run hoặc trong Command Prompt với lệnh sau:

          Copy
          explorer.exe shell:appsFolder\AppUserModelId của ứng dụng

          Ví dụ để mở ứng dụng Calendar sử dụng lệnh sau:

          Copy
          explorer.exe shell:appsFolder\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!microsoft.windowslive.calendar

          + Cấu hình ghim ứng dụng vào Taskbar trong tệp trả lời cài đặt tự động unattend.xml

          Copy
          <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
          <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
            <settings pass="oobeSystem">
              <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                <TaskbarLinks>           
                  <Link0>Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App</Link0>
                  <Link1>Microsoft.XboxApp_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.XboxApp</Link1>
                  <Link2>Microsoft.ScreenSketch_8wekyb3d8bbwe!App</Link2>
                </TaskbarLinks>
              </component>
            </settings>
          </unattend>

          + Cấu hình ghim ứng dụng vào Start menu trong tệp LayoutModification.xml

          Copy
          <LayoutModificationTemplate xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout" xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout" Version="1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/LayoutModification">
            <LayoutOptions StartTileGroupCellWidth="6" />
            <DefaultLayoutOverride>
              <StartLayoutCollection>
                <defaultlayout:StartLayout GroupCellWidth="6">
                  <start:Group Name="Create">
                    <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.Calendar" />
                    <start:Tile Size="4x2" Column="2" Row="0" AppUserModelID="microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.Mail" />
                  </start:Group>
                  <start:Group Name="Play">
                    <start:Tile Size="1x1" Column="3" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.ZuneMusic" />
                    <start:Tile Size="1x1" Column="2" Row="1" AppUserModelID="Microsoft.WindowsCalculator_8wekyb3d8bbwe!App" />
                    <start:Tile Size="1x1" Column="3" Row="1" AppUserModelID="Microsoft.WindowsMaps_8wekyb3d8bbwe!App" />
                    <start:Tile Size="1x1" Column="2" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.ZuneVideo" />
                    <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe!App" />
                    <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.XboxApp_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.XboxApp" />
                  </start:Group>
                  <start:Group Name="Explore">
                    <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.BingNews_8wekyb3d8bbwe!AppexNews" />
                    <start:Tile Size="4x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe!App" />
                    <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App" />
                    <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="4" AppUserModelID="Microsoft.MSPaint_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.MSPaint" />
                    <start:Tile Size="4x2" Column="0" Row="4" AppUserModelID="Microsoft.BingWeather_8wekyb3d8bbwe!App" />
                    <start:Tile Size="2x2" Column="2" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.ScreenSketch_8wekyb3d8bbwe!App" />
                    <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge" />
                  </start:Group>
                </defaultlayout:StartLayout>
              </StartLayoutCollection>
            </DefaultLayoutOverride>
          </LayoutModificationTemplate>

          Trên đây là danh sách ứng dụng mặc định trong Windows 10, version 1809 cũng như hướng dẫn gỡ bỏ hoặc cấu hình ứng dụng dựa vào NameAppUserModelId của ứng dụng.
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn