Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Cách thêm lại Local Group Policy Editor trong Windows 10, version 1809 phiên bản Home và Single Language

          Trình quản lý Local Group Policy Editor (gpedit.msc) là một Microsoft Management Console (MMC) snap-in cung cấp giao diện người dùng duy nhất thông qua đó tất cả các thiết lập của các đối tượng chính sách nhóm cục bộ có thể được quản lý. Group Policy có sẵn trong Windows 10 các phiên bản Pro, Education, Enterprise và Enterprise LTBS và không được tích hợp trong phiên bản Home và Single Language.


          Group Policy sẽ được thêm trở lại trong Windows 10, version 1809 phiên bản Home và Single Language khi được thêm 4 gói sau đây:

          - Win 32-Bit (x86)

          Copy
          Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.17763.1.mum
          Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~x86~en-US~10.0.17763.1.mum
          Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.17763.1.mum
          Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~en-US~10.0.17763.1.mum

          - Win 64-Bit (x64)

          Copy
          Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.17763.1.mum
          Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.17763.1.mum
          Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.17763.1.mum
          Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.17763.1.mum

          Tất cả 4 gói này đều có sẵn trong thư mục Packages theo đường dẫn C:\Windows\servicing ở bất kỳ phiên bản nào của Windows 10, chỉ là nó được kích hoạt với các phiên bản như đã đề cập ở trên và chưa được kích hoạt trong phiên bản Home và Single Language và tất nhiên chúng ta sẽ kích hoạt được nó vô cùng đơn giản. Cách làm như sau:

          Bước 1: Mở dấu nhắc lệnh cmd hoặc powershell (run as admin)

          Bước 2: Sử dụng lệnh sau để thêm vào hệ thống

          Command Prompt

          - Win 32-Bit

          Copy
          Dism /Online /Add-Package /Packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.17763.1.mum
          Dism /Online /Add-Package /Packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~x86~en-US~10.0.17763.1.mum
          Dism /Online /Add-Package /Packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.17763.1.mum
          Dism /Online /Add-Package /Packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~en-US~10.0.17763.1.mum

          - Win 64-Bit
          Copy
          Dism /Online /Add-Package /Packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.17763.1.mum
          Dism /Online /Add-Package /Packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.17763.1.mum
          Dism /Online /Add-Package /Packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.17763.1.mum
          Dism /Online /Add-Package /Packagepath:%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.17763.1.mum

          PowerShell

          - Win 32-Bit

          Copy
          Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.17763.1.mum"
          Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~x86~en-US~10.0.17763.1.mum"
          Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.17763.1.mum"
          Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~en-US~10.0.17763.1.mum"

          - Win 64-Bit

          Copy
          Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.17763.1.mum"
          Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.17763.1.mum"
          Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.17763.1.mum"
          Add-WindowsPackage –Online –PackagePath "%windir%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.17763.1.mum"

          Hướng dẫn tạo tệp batch

          Nếu bạn muốn cài đặt tự động không phải sử dụng thủ công từng lệnh bạn có thể tạo sẵn tệp batch có nội dung như sau áp dụng cho cả nền tảng 32-Bit và 64-Bit:

          Copy
          @echo off
          pushd "%~dp0"
          dir /b C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3*.mum >List.txt
          dir /b C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3*.mum >>List.txt
          for /f %%i in ('findstr /i . List.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"C:\Windows\servicing\Packages\%%i"
          pause

          Lưu tệp batch với tên ví dụ gpedit.cmd định dạng All files, Chuột phải tệp batch chọn run as admin


          Các gói packages sẽ được thêm vào tự động.
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn