Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Cách sử dụng tùy chọn choice command và set command trong viết tệp batch

          choice command và set command là hai tùy chọn sử dụng thiết lập đặt điều kiện cho hành động trước khi xử lý và thực thi các lệnh tiếp theo. Sự khác nhau cơ bản của 2 tùy chọn này nếu như choice command chỉ sử dụng với 1 phím trong khi set command có thể sử dụng nhiều phím cộng với phím enter lựa chọn.

          Khi viết tệp batch sẽ sử dụng menu trong đó liệt kê danh sách các tùy chọn cùng với thiết lập điều kiện chạy một mục nào đó trong danh sách. Điều kiện đó chính là sử dụng choice command và set command

          Các ví dụ minh họa

          Giả sử khi viết một tệp batch custom_script.cmd đơn giản sử dụng hai tùy chọn choice command và set command xử lý menu bên dưới

          Copy
          @echo off
          title custom script
          cls

          :menu
          cls
          echo.Run Default Program
          echo.
          echo. ID Option
          echo.
          echo. 1 Internet Explorer
          echo. 2 Notepad
          echo. 3 Paint
          echo. 4 Snipping Tool
          echo. 5 Windows Media Player
          echo. 6 Control Panel
          echo. 7 File Explorer
          echo. 8 Task Manager
          echo. 9 Services
          echo.

          Sử dụng tùy chọn choice command

          Copy
          @echo off
          title custom script
          cls

          :menu
          cls
          echo.Run Default Program
          echo.
          echo. ID Option
          echo.
          echo. 1 Internet Explorer
          echo. 2 Notepad
          echo. 3 Paint
          echo. 4 Snipping Tool
          echo. 5 Windows Media Player
          echo. 6 Control Panel
          echo. 7 File Explorer
          echo. 8 Task Manager
          echo. 9 Services
          echo.
          choice /c:123456789 /n /m "Select ID for continue : "
          if %errorlevel% EQU 1 "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" & goto menu
          if %errorlevel% EQU 2 notepad && goto menu
          if %errorlevel% EQU 3 mspaint && goto menu
          if %errorlevel% EQU 4 SnippingTool && goto menu
          if %errorlevel% EQU 5 "%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmplayer.exe" && goto menu
          if %errorlevel% EQU 6 control & goto menu
          if %errorlevel% EQU 7 explorer & goto menu
          if %errorlevel% EQU 8 taskmgr && goto menu
          if %errorlevel% EQU 9 services.msc && goto menu

          Sử dụng tùy chọn set command

          Copy
          @echo off
          title custom script
          cls

          :menu
          cls
          echo.Run Default Program
          echo.
          echo. ID Option
          echo.
          echo. 1 Internet Explorer
          echo. 2 Notepad
          echo. 3 Paint
          echo. 4 Snipping Tool
          echo. 5 Windows Media Player
          echo. 6 Control Panel
          echo. 7 File Explorer
          echo. 8 Task Manager
          echo. 9 Services
          echo. E Exit
          echo.
          set /p option=Select ID and press Enter :
          if %option% EQU 1 "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" & goto menu
          if %option% EQU 2 notepad && goto menu
          if %option% EQU 3 mspaint && goto menu
          if %option% EQU 4 SnippingTool && goto menu
          if %option% EQU 5 "%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmplayer.exe" && goto menu
          if %option% EQU 6 control & goto menu
          if %option% EQU 7 explorer & goto menu
          if %option% EQU 8 taskmgr && goto menu
          if %option% EQU 9 services.msc && goto menu
          if %option% EQU E exit

          Như vậy có thể thấy sự khác nhau cơ bản nếu sử dụng tùy chọn choice chỉ sử dụng được tất cả 9 tùy chọn từ 1 đến 9 và điều kiện sử dụng if %errorlevel%, trong khi sử dụng tùy chọn set có thể sử dụng nhiều hơn 9 tùy chọn với điều kiện tự đặt không bắt buộc ví dụ đặt tùy chọn option thì sử dụng điều kiện if %option%.

          Nhược điểm của tùy chọn set command phải sử dụng nhiều từ ít nhất 2 phím trở lên trong đó có phím Enter, ví dụ khi sử dụng tùy chọn Yes No để xử lý hành động

          - choice command

          Copy
          choice /c:YN /n /m "Are you sure? (Y/N) "
          if %errorlevel% EQU 1 explorer & goto menu
          if %errorlevel% EQU 2 goto menu

          Như vậy với tùy chọn này chỉ cần nhấn 1 phím Y hoặc N để xử lý hành động

          - set command

          Copy
          set /p option="Are you sure? (Y/N) "
          if %option% EQU Y explorer & goto menu
          if %option% EQU N goto menu

          Như vậy với tùy chọn này cần nhấn phím Y + Enter hoặc N + Enter để xử lý hành động

          Kết luận

          Khi xây dựng menu nếu chỉ có 9 tùy chọn trở xuống thì sử dụng điều kiện choice command nhưng từ 10 tùy chọn trở lên sử dụng điều kiện set command
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn