Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          3 cách tạo tệp batch xem nhanh thông tin phiên bản Windows

          Để xem thông tin về Windows chúng ta có nhiều cách một trong số đó tạo batch file hoặc powershell script. Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn 3 cách tạo batch file xem nhanh thông tin cơ bản hệ điều hành Windows đang cài đặt trong máy tính.


          Cách 1: Sử dụng systeminfo

          Copy
          @echo off
          title About Windows
          echo.Check information about Windows
          echo.
          systeminfo | findstr /b /c:"Host Name" /c:"OS Name" /c:"OS Version" /c:"System Type" /c:"Product ID" /c:"Registered Owner"
          echo.
          pause

          Cách 2 Sử dụng wmic os

          Copy
          @echo off
          title About Windows
          echo.Check information about Windows
          wmic os get CSName,Caption,Version,SerialNumber,OSArchitecture,RegisteredUser /format:list
          pause

          Cách 3 Sử dụng reg query

          Copy
          @echo off
          title About Windows
          set key=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
          echo.Check information about Windows
          echo.
          echo.Computer Name:  %computername%
          for /f "tokens=2*" %%a in ('reg query "%key%" /v "ProductName"') do set "ProductName=%%~b" 
            echo.OS Name:   %ProductName%
          )
          for /f "tokens=2*" %%a in ('reg query "%key%" /v "CurrentBuild"') do set "CurrentBuild=%%~b" 
            echo.OS Build:   %CurrentBuild%
          )
          for /f "tokens=2*" %%a in ('reg query "%key%" /v "RegisteredOwner"') do set "RegisteredOwner=%%~b" 
            echo.Registered Owner: %RegisteredOwner%
          )
          for /f "tokens=2*" %%a in ('reg query "%key%" /v "ProductId"') do set "ProductId=%%~b" 
            echo.Product Id:   %ProductId%
          )
          IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
            echo.System Type:   64-bit Operating System
          ) ELSE (
            echo.System Type:   32-bit Operating System
          )
          echo.
          pause

          Như vậy bằng cách sử dụng một trong những cách tạo batch file ở trên bạn có thể xem thông tin cơn bản của hệ điều hành Windows đã cài đặt trong máy tính. Hi vọng bài viết có ích cho bạn!
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn