Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Tài liệu hướng dẫn rebuild bộ cài Windows 10 Lite

          Trong khuôn khổ bài viết này mình chỉ trình bày những phần chính để tạo ra được bộ cài Windows 10 rút gọn hay còn gọi Windows 10 Lite chạy ổn định không lỗi. Yêu cầu các bạn phải đọc thật kỹ làm theo trình tự các bước hướng dẫn.


          Bài viết bao gồm 3 phần chính:
          1. Triển khai tệp install.wim
          2. Cài đặt và tùy chỉnh Windows trên máy ảo
          3. Đóng gói thành tệp iso hoàn chỉnh
          Thời gian để hoàn thành 3 quá trình mất khoảng từ 4-6 giờ đồng hồ tùy thuộc vào cấu hình máy.

          Những yêu cầu đối với máy tính
          • Dung lượng bộ nhớ RAM tối thiểu 6 GB
          • Dung lượng ổ cứng còn trống 30 GB
          • Máy tính có hỗ trợ công nghệ ảo hóa để cài máy ảo
          • Đang chạy Win 10 64 Bit
          Công cụ hỗ trợ: https://app.box.com/s/hycz918ebetaks2dk72rmjqnl5qmn7zu

          Tải về giải nén vào ổ đĩa còn trống nhiều dung lượng, lưu ý ký tự của ổ đĩa ví dụ mình lưu các thư mục này vào ổ đĩa E


          1. Triển khai tệp install.wim
          Trọng tâm của phần này sẽ gỡ bỏ ứng dụng và tính năng mặc định của Windows trong bộ cài mà cụ thể là tệp hình ảnh gắn kết install.wim. Trong hướng dẫn này mình sẽ làm với Win 10 64 Bit nên thư mục mình dùng là win10_x64, x64. Trong trường làm Win 10 32 Bit thì thay thành win10_x86 và x86

          Đầu tiên mount file iso Win 10 ra ổ ảo copy tất cả vào thư mục win10_x64 trong thư mục windows sau đó chạy cmd với quyền admin

          - Kiểm tra phiên bản Windows trong tệp install.wim

          Copy
          Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:E:\windows\win10_x64\sources\install.wim

          - Trích xuất phiên bản từ tệp install.wim gốc thành tệp install.wim mới lưu trong thư mục x64 của thư mục images

          Copy
          Dism /Export-Image /SourceImageFile:E:\windows\win10_x64\sources\install.wim /SourceIndex:5 /DestinationImageFile:E:\images\x64\install.wim

          Với 5 tương ứng với phiên bản Windows muốn trích xuất


          - Mount tệp install.wim trong thư mục x64 vào thư mục windows trong thư mục mout

          Copy
          Dism /Mount-Image /ImageFile:E:\images\x64\install.wim /Index:1 /MountDir:E:\mount\windows

          - Kích hoạt NET 3.5

          Copy
          Dism /Image:E:\mount\windows /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:E:\windows\win10_x64\sources\sxs

          - Xuất gói ProvisionedAppxPackages.txt lưu trong ổ đĩa E

          Copy
          Dism /Image:E:\mount\windows /Get-ProvisionedAppxPackages | findstr PackageName >>E:\ProvisionedAppxPackages.txt

          Mở tệp ProvisionedAppxPackages.txt vừa xuất trong tệp này lưu tên các gói ứng dụng WindowsApps ví dụ:

          Copy
          PackageName : Microsoft.BingWeather_4.25.12127.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe (tên gói ứng dụng)

          - Gỡ bỏ 1 gói ứng dụng:

          Copy
          Dism /Image:E:\mount\windows /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:

          Ví dụ:

          Copy
          Dism /Image:E:\mount\windows /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.BingWeather_4.25.12127.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

          - Load tệp cấu hình SOFTWARE trong đường dẫn E:\mount\windows\Windows\system32\config

          Copy
          reg load HKLM\wimsoftware E:\mount\windows\Windows\system32\config\SOFTWARE

          Mở Registry Editor điều hướng đến khóa

          Copy
          HKEY_LOCAL_MACHINE\wimsoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages

          Chuột phải vào khóa tên Packages chọn Permissions...làm theo như hình bên dưới


          - Tạo tệp bat lấy tên reg-query.cmd với nội dung:

          Copy
          @echo off
          set key=HKLM\wimsoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages
          for /f "tokens=*" %%a in ('reg query "%key%" ^| findstr /c:Internet-Browser ') do (
          reg delete "%%a\Owners" /f
          reg add "%%a" /v "Visibility" /t REG_DWORD /d 1 /f
          )
          pause

          Với Internet-Browser là tên gói cài đặt của ứng dụng trình duyệt Microsoft Edge. Chạy tệp reg-query.cmd đợi cho đến khi hoàn thành nhấn bất kỳ phím nào để tắt

          - Unload tệp cấu hình SOFTWARE

          Copy
          reg unload HKLM\wimsoftware

          - Tạo tệp bat lấy tên remove-apps.cmd với nội dung:

          Copy
          @echo off
          for /f "tokens=4" %%a in ('dism /Image:E:\mount\windows /get-packages ^| findstr /c:Internet-Browser ') do (
          dism /Image:E:\mount\windows /remove-package /packagename:"%%a" /norestart
          )
          pause

          Với Internet-Browser là tên gói cài đặt của ứng dụng trình duyệt Microsoft Edge. Chạy tệp remove-apps.cmd đợi cho đến khi hoàn thành nhấn bất kỳ phím nào để tắt.

          - Kiểm tra gói ứng dụng hoặc tính năng có thể gỡ bỏ

          Copy
          Dism /Image:E:\mount\windows /Get-Packages | findstr "Package Identity"

          - Gỡ bỏ gói ứng dụng hoặc tính năng:

          Copy
          Dism /Image:E:\mount\windows /Remove-Package /Packagename:

          Ví dụ:

          Copy
          Dism /Image:E:\mount\windows /Remove-Package /Packagename:Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.17134.1

          - Unmount tệp install.wim

          Copy
          Dism /Unmount-Image /MountDir:E:\mount\windows /Commit

          - Xóa tệp install.wim gốc

          Copy
          del E:\windows\win10_x64\sources\install.wim /s

          Lưu ý: Nếu ko muốn xóa thì di chuyển tệp install.wim vào nơi khác

          - Di chuyển tệp install.wim mới trong thư mục x64 vào thư mục sources của thư mục win10_x64

          Copy
          move E:\images\x64\install.wim E:\windows\win10_x64\sources\install.wim

          - Lưu tệp AutoUnattend.xml vào thư mục win10_x64


          - Đóng gói tệp win10_x64.iso lưu trong thư mục iso

          Copy
          E:\oscdimg\x64\oscdimg.exe -lCPBA_X64FRE_EN-US_DV5 -u1 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bE:\windows\win10_x64\boot\etfsboot.com#pEF,e,bE:\windows\win10_x64\efi\microsoft\boot\efisys.bin E:\windows\win10_x64 E:\iso\win10_x64.iso

          2. Cài đặt và tùy chỉnh Windows trên máy ảo

          Trong phần này chúng ta sẽ cài đặt tệp win10_x64.iso lên máy ảo vmware, cách cấu hình máy ảo các bạn tham khảo thêm Google.

          Lưu ý lúc cấu hình các bạn nhớ ngắt kết nối mạng trên máy ảo và khi cài đặt lúc chọn ổ đĩa cài xong để Windows tự cài và tự động boot vào Desktop dựa vào tệp trả lời tự động AutoUnattend.xml. Khi vào đến desktop tạm tắt công cụ sysprep tool đi.

          Phần tùy chỉnh sau khi cài xong các bạn sử dụng công cụ Local Group Policy Editor mặc định hoặc công cụ Winaero Tweaker để tùy biến cũng rất tốt.

          Sau khi tùy biến xong các bạn có thể cài thêm phần mềm, ghim hoặc bỏ ghim ứng dụng vào Start Menu xong chạy Powershell bằng quyền admin sử dụng lệnh sau xuất tệp LayoutModification.xml lưu vào thư mục Shell của tài khoản Administrator

          Copy
          export-startlayout -path C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell\LayoutModification.xml

          Tiếp theo các bạn copy thư mục Scripts và tệp Unattend.xml vào usb xong kết nối usb với máy ảo copy thư mục Script vào thư mục Setup theo đường dẫn C:\Windows và tệp Unattend.xml vào thư mục Sysprep theo đường dẫn C:\Windows\System32

          Sau khi đã tùy biến xong kết nối Win10PE_x64.iso với máy ảo truy cập đường dẫn C:\Windows\System32\Sysprep chạy công cụ sysprep.exe bằng quyền admin thiết lập như hình


          Đợi cho công cụ sysprep chạy xong sẽ tự động tắt máy.

          3. Đóng gói thành tệp iso hoàn chỉnh

          Khởi động máy ảo giữ phím F2 để boot vào BIOS máy ảo chuyển boot CD-ROM Drive lên đầu lưu lại boot vào WinPE.

          Trong WinPE sử dụng công cụ chia ổ đĩa tại một ổ đĩa mới lấy dung lượng khoảng 10GB để lưu tệp install.wim


          - Tạo một thư mục mới tên images trong ổ đĩa vừa tạo mới ví dụ ổ đĩa E. Xong chạy cmd sử dụng các lệnh sau đóng gói install.wim

          Copy
          md C:\Temp
          DISM /Cleanup-Image /Image=C:\ /StartComponentCleanup /ResetBase /ScratchDir:C:\Temp
          RD /S /Q C:\Temp
          imagex /capture C: E:\images\install.wim "Windows 10 Pro" /compress maximum /verify

          - Đợi cho quá trình tạo tệp install.wim hoàn tất kết nối usb vào máy ảo di chuyển tệp install.wim vào usb.

          - Tắt máy ảo xong di chuyển tệp install.wim trong usb vào thư mục x64 trong thư mục images, truy cập thư mục sources xóa hoặc di chuyển tệp install.wim xong chạy cmd bằng quyền admin sử dụng lệnh sau nén tệp install.wim thành install.esd cho dung lượng thấp hơn

          Copy
          Dism /Export-Image /SourceImageFile:E:\images\x64\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:E:\windows\win10_x64\sources\install.esd /Compress:recovery /CheckIntegrity

          - Đợi quá trình hoàn tất xóa tệp AutoUnattend.xml trong thư mục win10_x64 xong chạy lệnh sau tạo thành iso hoàn chỉnh lưu trong thư mục iso

          Copy
          E:\Oscdimg\x64\oscdimg.exe -lCPBA_X64FRE_EN-US_DV5 -u1 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bE:\windows\win10_x64\boot\etfsboot.com#pEF,e,bE:\windows\win10_x64\efi\microsoft\boot\efisys.bin E:\windows\win10_x64 E:\iso\en_windows_10_pro_lite_version_1809_x64.iso

          Với en_windows_10_pro_lite_version_1809_x64 là tên tự đặt cho tệp iso.

          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn