Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Danh sách tổng hợp các loại thẻ dữ liệu mặc định của Blog

          Dưới đây là danh sách các loại thẻ dữ liệu data mặc định của Blog được mình tổng hợp lại và đây chỉ là những thẻ thường được tìm kiếm sử dụng trong Blog thôi còn nếu tạo danh sách đầy đủ thì dài lắm mà một số loại thẻ dữ liệu lại không thường được sử dụng.

          1. data:view

          Loại dữ liệu cho các chế độ xem khác nhau trong Blog.

          Copy
          
          <data:view.postId/>
          <data:view.pageId/>
          <data:view.type/>
          <data:view.featuredImage/>
          <data:view.title/>
          <data:view.description/>
          <data:view.url/>
          <data:view.isPost/>
          <data:view.isPage/>
          <data:view.isHomepage/>
          <data:view.isSearch/>
          <data:view.isArchive/>
          <data:view.isError/>
          <data:view.isLabelSearch/>
          <data:view.isSingleItem/>
          <data:view.isMultipleItems/>
          <data:view.isMobile/>
          <data:view.isPreview/>
          <data:view.isLayoutMode/>
          <data:view.search.resultsMessageHtml/>
          <data:view.search.resultsMessage/>
          <data:view.search.query/>
          <data:view.search.label/>
          <data:view.archive.rangeMessage/>
          <data:view.archive.day/>
          <data:view.archive.month/>
          <data:view.archive.year/>

          2. data:blog

          Loại dữ liệu chung của Blog

          Copy
          
          <data:blog.blogId/>
          <data:blog.title/>
          <data:blog.pageTitle/>
          <data:blog.pageName/>
          <data:blog.pageType/>
          <data:blog.view/>
          <data:blog.url/>
          <data:blog.homepageUrl/>
          <data:blog.searchUrl/>
          <data:blog.blogspotFaviconUrl/>
          <data:blog.bloggerUrl/>
          <data:blog.metaDescription/>
          <data:blog.analyticsAccountNumber/>
          <data:blog.locale/>
          <data:blog.localeUnderscoreDelimited/>
          <data:blog.languageDirection/>
          <data:blog.encoding/>
          <data:blog.hasCustomDomain/>
          <data:blog.httpsEnabled/>
          <data:blog.enabledCommentProfileImages/>
          <data:blog.isPrivate/>
          <data:blog.isPrivateBlog/>
          <data:blog.adultContent/>
          <data:blog.isMobileRequest/>
          <data:blog.mobileClass/>
          <data:blog.feedLinks/>
          <data:blog.googleProfileUrl/>
          <data:blog.postImageUrl/>
          <data:blog.postImageThumbnailUrl/>
          <data:blog.latencyHeadScript/>
          <data:blog.mobileHeadScript/>
          <data:blog.dynamicViewsScriptSrc/>
          <data:blog.dynamicViewsCommentsSrc/>
          <data:blog.ieCssRetrofitLinks/>
          <data:blog.adsenseHostId/>
          <data:blog.adsenseClientId/>
          <data:blog.adsenseHasAds/>
          <data:blog.plusOneApiSrc/>
          <data:blog.gPlusViewType/>
          <data:blog.jumpLinkMessage/>
          <data:blog.hasCustomJumpLinkMessage/>
          <data:blog.sharing.googlePlusBootstrap/>
          <data:blog.sharing.googlePlusShareButtonWidth/>
          <b:loop values='data:blog.sharing.platforms' var='platform'>
            <data:platform.name/>
            <data:platform.key/>
            <data:platform.shareMessage/>
            <data:platform.target/>
          </b:loop>

          3. data:messages

          Là kiểu dữ liệu hiển thị bằng văn bản.

          Copy
          
          <data:messages.adsGoHere/>
          <data:messages.archive/>
          <data:messages.at/>
          <data:messages.authorSaid/>
          <data:messages.authorSaidWithLink/>
          <data:messages.blogArchive/>
          <data:messages.blogAuthors/>
          <data:messages.by/>
          <data:messages.byAuthor/>
          <data:messages.byAuthorLink/>
          <data:messages.comments/>
          <data:messages.configurationRequired/>
          <data:messages.copy/>
          <data:messages.copyToClipboard/>
          <data:messages.deleteComment/>
          <data:messages.edit/>
          <data:messages.emailAddress/>
          <data:messages.emailPost/>
          <data:messages.euCookieNotice/>
          <data:messages.euCookieNotice2018/>
          <data:messages.euCookieResponsibility/>
          <data:messages.euCookieResponsibility2018/>
          <data:messages.featured/>
          <data:messages.getEmailNotifications/>
          <data:messages.gotIt/>
          <data:messages.hidden/>
          <data:messages.home/>
          <data:messages.image/>
          <data:messages.joinTheConversation/>
          <data:messages.keepReading/>
          <data:messages.labels/>
          <data:messages.latestPosts/>
          <data:messages.learnMore/>
          <data:messages.linkCopiedToClipboard/>
          <data:messages.loadMorePosts/>
          <data:messages.loading/>
          <data:messages.moreEllipsis/>
          <data:messages.morePosts/>
          <data:messages.myBlogList/>
          <data:messages.myFavoriteSites/>
          <data:messages.myPhoto/>
          <data:messages.newer/>
          <data:messages.newerPosts/>
          <data:messages.newest/>
          <data:messages.noResultsFound/>
          <data:messages.noTitle/>
          <data:messages.numberOfComments/>
          <data:messages.ok/>
          <data:messages.older/>
          <data:messages.olderPosts/>
          <data:messages.oldest/>
          <data:messages.onlyTeamMembersCanComment/>
          <data:messages.on/>
          <data:messages.photo/>
          <data:messages.popularPosts/>
          <data:messages.popularPostsFromThisBlog/>
          <data:messages.postAComment/>
          <data:messages.postLink/>
          <data:messages.postedBy/>
          <data:messages.postedByAuthor/>
          <data:messages.postedByAuthorLink/>
          <data:messages.posts/>
          <data:messages.poweredByBlogger/>
          <data:messages.poweredByBloggerLink/>
          <data:messages.readMore/>
          <data:messages.recentPosts/>
          <data:messages.reportAbuse/>
          <data:messages.search/>
          <data:messages.searchBlog/>
          <data:messages.searchThisBlog/>
          <data:messages.share/>
          <b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[0].shareMessage'/>
          <b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[1].shareMessage'/>
          <b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[2].shareMessage'/>
          <b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[3].shareMessage'/>
          <b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[4].shareMessage'/>
          <b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[5].shareMessage'/>
          <b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[6].shareMessage'/>
          <data:messages.showAll/>
          <data:messages.showLess/>
          <data:messages.showMore/>
          <data:messages.skipToMainContent/>
          <data:messages.someOfMyFavoriteSites/>
          <data:messages.subscribe/>
          <data:messages.subscribeTo/>
          <data:messages.subscribeToThisBlog/>
          <data:messages.templateImagesBy/>
          <data:messages.templateImagesByLink/>
          <data:messages.theresNothingHere/>
          <data:messages.title/>
          <data:messages.viewAll/>
          <data:messages.viewMyCompleteProfile/>
          <data:messages.visible/>
          <data:messages.visitProfile/>
          <data:messages.visitSite/>
          <data:messages.widget/>
          <data:messages.widgetNotAvailableInPreview/>
          <data:messages.widgetNotAvailableOnHttps/>
          <data:messages.youMayLikeThesePosts/>

          4. data:widget Blog1 version 1

          Loại dữ liệu sử dụng trong widget Blog1 version 1

          Copy
          <b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog' version='1' >
            <b:includable id='main'>

              <data:title/>
              <data:description/>
              <data:numPosts/>
              <data:mobile/>
              <data:postLabelsLabel/>
              <data:timestampLabel/>
              <data:authorLabel/>
              <data:commentLabel/>
              <data:postLocationLabel/>
              <data:reactionsLabel/>
              <data:showTimestamp/>
              <data:showLocation/>
              <data:showAuthor/>
              <data:showPostLabels/>
              <data:showReactions/>
              <data:showDummy/>
              <data:showPlusOne/>
              <data:showMobileShare/>
              <data:showEmailButton/>
              <data:showBlogThisButton/>
              <data:showTwitterButton/>
              <data:showFacebookButton/>
              <data:showPinterestButton/>
              <data:olderPageUrl/>
              <data:olderPageTitle/>
              <data:newerPageUrl/>
              <data:newerPageTitle/>
              <data:mobileLinkUrl/>
              <data:mobileLinkMsg/>
              <data:desktopLinkUrl/>
              <data:desktopLinkMsg/>
              <data:homeMsg/>
              <data:navMessage/>
              <data:postCommentMsg/>
              <data:blogCommentMessage/>
              <data:blogTeamBlogMessage/>
              <data:feedLinksMsg/>
              <data:commentPostedByMsg/>
              <data:shareMsg/>
              <data:shareToTwitterMsg/>
              <data:shareToFacebookMsg/>
              <data:shareToPinterestMsg/>
              <data:blogThisMsg/>
              <data:emailThisMsg/>
              <data:emailPostMsg/>
              <data:editPostMsg/>
              <data:deleteCommentMsg/>
              <data:adCode/>
              <data:cmtIframeInitialHeight/>
              <data:showCmtPopup/>
              <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
                <data:feedLink.url/>
                <data:feedLink.name/>
                <data:feedLink.feedType/>
                <data:feedLink.mimeType/>
              </b:loop>
              <b:loop values='data:posts' var='post'>
                <data:post.id/>
                <data:post.title/>
                <data:post.body/>
                <data:post.snippet/>
                <data:post.longSnippet/>
                <data:post.url/>
                <data:post.link/>
                <data:post.thumbnailUrl/>
                <data:post.firstImageUrl/>
                <data:post.date/>
                <data:post.dateHeader/>
                <data:post.timestamp/>
                <data:post.timestampISO8601/>
                <data:post.lastUpdatedISO8601/>
                <data:post.author/>
                <data:post.authorUrl/>
                <data:post.authorProfileUrl/>
                <data:post.authorAboutMe/>
                <data:post.authorPhoto.url/>
                <data:post.authorPhoto.width/>
                <data:post.authorPhoto.height/>
                <data:post.hasJumpLink/>
                <data:post.jumpText/>
                <data:post.isFirstPost/>
                <data:post.isDateStart/>
                <data:post.adminClass/>
                <data:post.editUrl/>
                <data:post.allowComments/>
                <data:post.allowNewComments/>
                <data:post.noNewCommentsText/>
                <data:post.numComments/>
                <data:post.commentLabelFull/>
                <data:post.addCommentUrl/>
                <data:post.addCommentOnclick/>
                <data:post.commentPagingRequired/>
                <data:post.hasOlderLinks/>
                <data:post.oldLinkClass/>
                <data:post.oldestLinkUrl/>
                <data:post.oldestLinkText/>
                <data:post.olderLinkUrl/>
                <data:post.olderLinkText/>
                <data:post.hasNewerLinks/>
                <data:post.newLinkClass/>
                <data:post.newerLinkUrl/>
                <data:post.newerLinkText/>
                <data:post.newestLinkUrl/>
                <data:post.newestLinkText/>
                <data:post.commentRangeText/>
                <data:post.commentFormIframeSrc/>
                <data:post.embedCommentForm/>
                <data:post.showThreadedComments/>
                <data:post.commentSrc/>
                <data:post.commentFeed/>
                <data:post.commentJso/>
                <data:post.commentHtml/>
                <data:post.commentMsgs/>
                <data:post.commentConfig/>
                <data:post.avatarIndentClass/>
                <data:post.includeAd/>
                <data:post.allowIframeComments/>
                <data:post.iframeCommentSrc/>
                <data:post.viewType/>
                <data:post.commentSource/>
                <data:post.dummyTag/>
                <data:post.googlePlusShareTag/>
                <data:post.emailPostUrl/>
                <data:post.sharePostUrl/>
                <data:post.reactionsUrl/>
                <data:post.cmtfpIframe/>
                <data:post.appRpcRelayPath/>
                <data:post.location.mapsUrl/>
                <data:post.location.name/>
                <b:loop values='data:labels' var='label'>
                  <data:label.name/>
                  <data:label.url/>
                  <data:label.isLast/>
                </b:loop>
                <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
                  <data:feedLink.url/>
                  <data:feedLink.name/>
                  <data:feedLink.feedType/>
                  <data:feedLink.mimeType/>
                </b:loop>
                <b:loop values='data:comments' var='comment'>
                  <data:comment.id/>
                  <data:comment.inReplyTo/>
                  <data:comment.cmtBodyIdPostfix/>
                  <data:comment.url/>
                  <data:comment.body/>
                  <data:comment.timestamp/>
                  <data:comment.timestampValue/>
                  <data:comment.timestampAbs/>
                  <data:comment.author/>
                  <data:comment.authorUrl/>
                  <data:comment.authorPhoto.url/>
                  <data:comment.authorPhoto.width/>
                  <data:comment.authorPhoto.height/>
                  <data:comment.favicon/>
                  <data:comment.authorAvatarSrc/>
                  <data:comment.authorAvatarImage/>
                  <data:comment.anchorName/>
                  <data:comment.deleteUrl/>
                  <data:comment.isDeleted/>
                  <data:comment.adminClass/>
                  <data:comment.authorClass/>
                </b:loop>
                <b:loop values='data:enclosures' var='enclosure'>
                  <data:enclosure.url/>
                  <data:enclosure.mimeType/>
                </b:loop>
              </b:loop>

            </b:includable>
          </b:widget>

          5. data:widget Blog1 version 2

          Loại dữ liệu sử dụng trong widget Blog1 version 2

          Copy
          <b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog' version='2' >
            <b:includable id='main'>

              <data:title/>
              <data:description/>
              <data:olderPageUrl/>
              <data:newerPageUrl/>
              <data:navMessage/>
              <data:adCode/>
              <data:adClientId/>
              <data:cmtIframeInitialHeight/>
              <data:showCmtPopup/>
              <data:messages.blogComment/>
              <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
                <data:feedLink.url/>
                <data:feedLink.name/>
                <data:feedLink.feedType/>
                <data:feedLink.mimeType/>
              </b:loop>
              <b:loop values='data:posts' var='post'>
                <data:post.id/>
                <data:post.title/>
                <data:post.body/>
                <data:post.snippets.short/>
                <data:post.snippets.long/>
                <data:post.url/>
                <data:post.link/>
                <data:post.thumbnailUrl/>
                <data:post.featuredImage/>
                <data:post.date/>
                <data:post.lastUpdated/>
                <data:post.author.name/>
                <data:post.author.profileUrl/>
                <data:post.author.aboutMe/>
                <data:post.author.authorPhoto.image/>
                <data:post.author.authorPhoto.width/>
                <data:post.author.authorPhoto.height/>
                <data:post.hasJumpLink/>
                <data:post.adminClass/>
                <data:post.postAuthorClass/>
                <data:post.allowComments/>
                <data:post.allowNewComments/>
                <data:post.noNewCommentsText/>
                <data:post.numberOfComments/>
                <data:post.commentsUrl/>
                <data:post.commentsUrlOnclick/>
                <data:post.commentPagingRequired/>
                <data:post.hasOlderLinks/>
                <data:post.oldLinkClass/>
                <data:post.oldestLinkUrl/>
                <data:post.olderLinkUrl/>
                <data:post.hasNewerLinks/>
                <data:post.newLinkClass/>
                <data:post.newerLinkUrl/>
                <data:post.newestLinkUrl/>
                <data:post.commentRangeText/>
                <data:post.commentFormIframeSrc/>
                <data:post.embedCommentForm/>
                <data:post.showThreadedComments/>
                <data:post.commentSrc/>
                <data:post.commentFeed/>
                <data:post.commentJso/>
                <data:post.commentHtml/>
                <data:post.commentMsgs/>
                <data:post.commentConfig/>
                <data:post.avatarIndentClass/>
                <data:post.includeAd/>
                <data:post.adNumber/>
                <data:post.allowIframeComments/>
                <data:post.iframeCommentSrc/>
                <data:post.viewType/>
                <data:post.commentSource/>
                <data:post.emailPostUrl/>
                <data:post.shareUrl/>
                <data:post.reactionsUrl/>
                <data:post.cmtfpIframe/>
                <data:post.appRpcRelayPath/>
                <data:post.location.mapsUrl/>
                <data:post.location.name/>
                <b:loop values='data:labels' var='label'>
                  <data:label.name/>
                  <data:label.url/>
                </b:loop>
                <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
                  <data:feedLink.url/>
                  <data:feedLink.name/>
                  <data:feedLink.feedType/>
                  <data:feedLink.mimeType/>
                </b:loop>
                <b:loop values='data:comments' var='comment'>
                  <data:comment.id/>
                  <data:comment.inReplyTo/>
                  <data:comment.cmtBodyIdPostfix/>
                  <data:comment.url/>
                  <data:comment.body/>
                  <data:comment.timestamp/>
                  <data:comment.timestampValue/>
                  <data:comment.timestampAbs/>
                  <data:comment.author/>
                  <data:comment.authorUrl/>
                  <data:comment.authorUserType/>
                  <data:comment.authorPhoto.url/>
                  <data:comment.authorPhoto.width/>
                  <data:comment.authorPhoto.height/>
                  <data:comment.authorAvatarSrc/>
                  <data:comment.authorAvatarImage/>
                  <data:comment.anchorName/>
                  <data:comment.deleteUrl/>
                  <data:comment.isDeleted/>
                  <data:comment.adminClass/>
                </b:loop>
                <b:loop values='data:enclosures' var='enclosure'>
                  <data:enclosure.url/>
                  <data:enclosure.mimeType/>
                </b:loop>
              </b:loop>

            </b:includable>
          </b:widget>

          Chấm hết bài!!!
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn