Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Các điều kiện hiển thị dữ liệu trong tùy chọn trang bài viết của widget Blog1 version 2

          Nếu các bạn đã nâng cấp lên widget Blog1 version 2 từ version 1 các bạn nên tham khảo bài viết của mình về các điều kiện hiển thị dữ liệu trong tùy chọn trang bài viết của widget Blog1 version 2 vì các điều kiện này được cho là rất khác với version 1.

          Khi các bạn vào phần Bố cục tiện ích chọn chỉnh sửa Bài đăng trên Blog và trong hộp thoại Định cấu hình bài đăng trên Blog có các tùy chọn hiển thị trong ô vuông tích vào là hiển thị còn bỏ tích là không hiển thị.

          Các điều kiện hiển thị dữ liệu trong tùy chọn trang bài viết của widget Blog1 version 2
          Định cấu hình bài đăng trên Blog

          Như vậy trong mẩu template cũng cần có điều kiện hiển thị bằng b:if cho một mục nào đó, dưới đây là danh sách các mục hiển thị, phần mình đánh dấu màu xanh là điều kiện hiền thị và đánh dấu màu đỏ là tụy chọn hiển thị.

          1. Hiển thị tác giả:

          Copy
          <b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.author'>
            <span class='post-author'>
              <data:widgets.Blog.first.allBylineItems.author.label/>
              <a expr:href='data:post.author.profileUrl' expr:title='data:post.author.name'>
                <data:post.author.name/>
              </a>
            </span>
          </b:if>

          <data:widgets.Blog.first.allBylineItems.author.label/> Tùy chọn hiển thị tên ví dụ ghi chữ "Bởi" thì html sẽ hiển thị chữ "Bởi" còn nếu bỏ trống sẽ không hiển thị.

          2. Hiển thị thời gian đăng bài

          Copy
          <b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.timestamp'>
            <data:widgets.Blog.first.allBylineItems.timestamp.label/>
            <span class='post-lastupdated'>
              <data:post.lastUpdated/>
            </span>
          </b:if>

          <data:widgets.Blog.first.allBylineItems.timestamp.label/> Tùy chọn hiển thị tên ví dụ ghi chữ "Lúc" thì html sẽ hiển thị chữ "Lúc" còn nếu bỏ trống sẽ không hiển thị.

          3. Hiển thị số nhận xét

          Tùy chọn này sẽ tắt luôn khung nhận xét của bài viết

          Copy
          <b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.comments'>
            <a expr:href='data:post.commentsUrl' expr:onclick='data:post.commentsUrlOnclick' expr:title='data:messages.postAComment'>
              <data:post.numberOfComments/>
            </a>
          </b:if>

          4. Các liên kết với bài này

          Copy
          <b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.backlinks.label'>
            <div class='backlinks-container'>
              <a expr:href='&quot;https://www.blogger.com/blog-this.g?u=&quot; + data:post.url.canonical + &quot;&amp;n=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;t=&quot; + data:post.snippets.long' expr:title='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.backlinks.label' target='_blank'>
                <data:widgets.Blog.first.allBylineItems.backlinks.label/>
              </a>
            </div>
          </b:if>

          <data:widgets.Blog.first.allBylineItems.backlinks.label/> Tùy chọn hiển thị tên ví dụ ghi chữ "Tạo một liên kết" thì html sẽ hiển thị chữ "Tạo một liên kết" còn nếu bỏ trống sẽ không hiển thị.

          5. Hiển thị nhãn (label)

          Copy
          <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
            <b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.labels'>
              <data:widgets.Blog.first.allBylineItems.labels.label/>
              <span class='label'>
                <a expr:href='data:label.url' expr:title='data:label.name'>
                  <data:label.name/>
                </a>
              </span>
            </b:if>
          </b:loop>

          <data:widgets.Blog.first.allBylineItems.labels.label/> Tùy chọn hiển thị tên ví dụ ghi chữ "Nhãn" thì html sẽ hiển thị chữ "Nhãn" còn nếu bỏ trống sẽ không hiển thị.

          6. Hiển thị phản ứng:

          Copy
          <b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.reactions'>
            <span class='reactions'>
              <span class='reactions-label'>
                <data:widgets.Blog.first.allBylineItems.reactions.label/>
              </span>
              <iframe allowtransparency='true' class='reactions-iframe' expr:src='data:post.reactionsUrl' frameborder='0' name='reactions' scrolling='no'/>
            </span>
          </b:if>

          <data:widgets.Blog.first.allBylineItems.reactions.label/> Tùy chọn hiển thị tên ví dụ ghi chữ "Phản ứng" thì html sẽ hiển thị chữ "Phản ứng" còn nếu bỏ trống sẽ vẫn hiển thị chữ "Phản ứng".

          7. Hiển thị Liên kết Bài qua Email

          Copy
          <b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.icons'>
            <span class='post-icons'>
              <a expr:href='data:post.emailPostUrl' expr:title='data:messages.emailPost'>
                <b:include data='{ iconClass: &quot;touch-icon sharing-icon&quot; }' name='emailIcon'/>
              </a>
            </span>
          </b:if>

          8. Hiển thị nút chia sẻ

          Copy
          <b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.share'>
            <div class='byline post-share-buttons goog-inline-block'>
              <b:include data='{ sharingId: (data:sharingId ?: (data:widget.instanceId + &quot;-byline-&quot; + data:post.id)), shareUrl: data:post.shareUrl, originalUrl: data:post.url }' name='sharingButtons'/>
            </div>
          </b:if>

          9. Hiển thị vị trí

          10. Hiển thị hồ sơ tác giả bên dưới bài đăng

          Copy
          <b:if cond='data:post.author.aboutMe and data:view.isPost'>
            <div class='author-profile'>
              <b:if cond='data:post.author.authorPhoto.url'>
                <img class='author-image' expr:src='data:post.author.authorPhoto.url' width='50px'/>
                <div class='author-about'>
                  <b:include data='post' name='aboutPostAuthor'/>
                </div>
              <b:else/>
                <b:include data='post' name='aboutPostAuthor'/>
              </b:if>
            </div>
          </b:if>

          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn